ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

МЕТРОЛОГІЧНА СЛУЖБА

МЕТРОЛОГІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Для робіт по метрологічному забезпеченню єдності вимірювань при виконанні наукових досліджень, розроблення, виробництва та випробування експериментальних і дослідних зразків науково-технічної продукції в Фізико-механічному інституті ім.Г.В.Карпенка (ФМІ) НАН України створено самостійний підрозділ метрологічної служби (МС), очолюваний головним метрологом.

Головним напрямом метрологічної діяльності у сфері наукових досліджень і розробок є науково-методична діяльність, спрямована на поширення метрологічних методів на нові об’єкти досліджень.

Завдання та функції метрологічної діяльності МС ФМІ НАН України визначаються особливостями наукових, нормативних, організаційних та технічних основ досягнення і підтримання єдності вимірювань при виконанні наукових досліджень і розробок, які затвердженні постановою Кабінету Міністрів України № 528 від 01 квітня 1999 року та внесеними змінами постановою Кабінету Міністрів України № 32 від 15 січня 2005 року.

Метрологічній службі ФМІ НАН України надається право:

– контролювати стан метрологічного забезпечення науково-дослідних і експериментально-конструкторських розробок в підрозділах інституту;
– отримувати від керівників відділів і служб матеріали і відомості, необхідні для виконання поставлених перед інститутом завдань;
– вносити керівництву інституту рекомендації про скасування наказів та розпоряджень, які суперечать чинному законодавству з питань метрології і метрологічного забезпечення;
– направляти в наукові-дослідні і експериментально-конструкторські підрозділи обов’язкові для виконання приписи щодо припинення порушень метрологічних вимог та усунення виявлених недоліків, а також приписи про заборону використання засобів вимірювальної техніки, що не пройшли або в яких минув термін чергової повірки чи калібрування;
– подавати керівництву інституту пропозиції про заохочення працівників за впровадження сучасних методів і засобів вимірювань, а також пропозиції про накладання стягнень і притягнення до відповідальності осіб, винних у порушенні метрологічних норм і правил;
– за попереднім погодженням залучати до виконання робіт з метрологічного забезпечення інші підрозділи інституту.

Основними функціями метрологічній служби ФМІ НАН України є:

– забезпечення єдності вимірювань та підвищення рівня метрологічного забезпечення науково-технічної продукції інституту;
–  аналіз тематичного плану робіт інституту і розроблення на його основі відповідної програми метрологічного забезпечення вимірювання;
– впровадження оптимальних методів і засобів вимірювань у відповідності з особливостями об’єкта досліджень;
–   розроблення і атестація в установленому порядку методик виконання вимірювань;
–  організація і проведення метрологічної експертизи технічних завдань, звітів про науково-дослідні роботи, проектів стандартів та нормативних документів;
– проведення робіт з метрологічного забезпечення підготовки до виробництва експериментальних і дослідних зразків науково-технічної продукції;
– здійснення метрологічного нагляду за розробленням, виготовленням, станом, застосуванням і ремонтом засобів вимірювальної техніки, за метрологічним забезпеченням експериментальних методів досліджень;
– виконання робіт по впровадженню міжнародних, державних і галузевих стандартів та інших нормативних документів, що регламентують метрологічні норми і правила;
– визначення основних напрямів розвитку метрологічного забезпечення експериментальних методів наукових досліджень, виготовлення і випробування науково-технічної продукції, стандартних зразків складу та властивостей  речовин і матеріалів, стандартних  довідкових  даних;
 – участь у роботах з атестації вимірювальних, калібрувальних лабораторій у відповідності до чинних нормативних вимог;
–  участь у підготовці засобів вимірювальної техніки та випробувального обладнання для робіт з підтвердження відповідності продукції;
– оцінювання метрологічних характеристик засобів вимірювальної техніки і характеристик похибок (невизначеностей) вимірювань;
– організація і проведення в установленому порядку метрологічної атестації, повірки, калібрування і ремонту, технічного обслуговування засобів вимірювальної техніки, вимірювальних каналів вимірювально-інформаційних систем;
– розробка і впровадження обгрунтованих вимог стосовно достовірності вимірювань, найбільш досконалих засобів вимірювальної техніки і методів вимірювань, оптимальних вимірювальних моделей об’єктів науково-дослідних і експериментально-конструкторських розробок;
– виконання вимірювань, пов’язаних з розв’язанням розбіжностей між підрозділами інституту, а також високоточних вимірювань, що потребують застосування унікальних засобів вимірювальної техніки;
–  організація метрологічного забезпечення при проведенні державних приймальних випробувань засобів вимірювальної техніки;
– складання та погодження з територіальним органом Держспоживстандарту України Державним підприємством Львівстандартметрології переліків засобів вимірювальної техніки, що перебувають в експлуатації та підлягають повірці;
– надання метрологічних послуг відповідно до чинного законодавства підприємствам, організаціям і установам усіх форм власності;
– сприяння органам Держстандарту України під час здійснення ними державного метрологічного нагляду.

Згідно заявки директора інституту 88-54/302 від 23 квітня 2007 року, на базі метрологічної служби ФМІ НАН України для організації і виконання робіт з метрологічного забезпечення наукових досліджень і розробок та здійснення метрологічного контролю, методичного керівництва метрологічною діяльністю і нагляду в установах Західного наукового центру НАН України створена базова організація метрологічної служби ФМІ НАН України та затверджена розпорядженням № 374 Президії НАН України від 04 червня 2007 року “Про призначення головних і базових організацій метрологічної служби НАН України”.

ЕЛЕКТРОТЕХНІЧНІ ВИМІРЮВАННЯ

При метрологічній службі Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України створена Електротехнічна лабораторія (ЕТЛ ФМІ), яка атестована Львівським регіональним державним центром стандартизації, метрології і сертифікації (Державним підприємством Львівстандартметрології) та отримано дозвіл на проведення робіт в галузі атестації від Державного комітету з нагляду за охороною праці (Держнаглядохоронпраці України).

До галузі атестації ЕТЛ ФМІ належать роботи на проведення випробувань та вимірювань у сфері поширення державного метрологічного нагляду на об’єктах:

1  Перевірка та випробування заземляючих пристроїв (контур та блискавкозахист):
    вимірювання електричного опору заземляючих пристроїв;
    перевірка наявності кола між заземлювачами та заземленими елементами обладнання;
    визначення питомого опору ґрунту.
2 Вимірювання повного електричного опору петлі "фаза-нуль" в установках напругою до 1000 В з глухим заземлення нейтралі.
3  Вимірювання електричного опору ізоляції:
    силових кабельних ліній напругою до 1000 В ;
    вимірювальні трансформатори;
    комплектні розподільчі пристрої внутрішньої та зовнішньої установки;
    обмоток статора електродвигунів змінного струму;
    стаціонарні, пересувні, переносні комплектні випробувальні установки;
    електроустановки, трансформатори зварювальних апаратів, побутові прилади та інше напругою до 1000 В;
    мережі освітлювальної проводки до 1000В.

Головний метролог метрологічної служби Фізико-механічного інституту ім.Г.В.Карпенка НАН України  Пугач Микола Дем’янович.

Контактна інформація:
                     79601, м.Львів, вул.Наукова, 5
                     Фізико-механічний інститут.
                     Email: metrolog.pmi@gmail.com
                    Телефон:  229–63–65.