Page 2 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 2

Дисертацією є рукопис.
Робота виконана у Фізико-механічному інституті імені Г. В. Карпенка НАН України.

Науковий консультант: член-кореспондент НАН України,
                 доктор технічних наук, професор

                 Скальський Валентин Романович,
                 Фізико-механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України,

                 заступник директора, м. Львів

Офіційні опоненти: член-кореспондент НАН України,
          доктор технічних наук, професор
          Гудрамович Вадим Сергійович,
          Інститут технічної механіки НАН України і ДКА України,
          завідувач відділу міцності і надійності механічних систем,
          м. Дніпро

          доктор технічних наук, професор
          Марущак Павло Орестович,
          Тернопільський національний технічний університет
          імені Івана Пулюя МОН України, завідувач кафедри
          автоматизації технологічних процесів і виробництв,
          м. Тернопіль

          доктор технічних наук, професор
          Кучер Микола Кирилович,
          Інститут проблем міцності ім. Г. С. Писаренка НАН
          України, завідувач відділу механіки конструкцйних
          матеріалів, м. Київ

Захист відбудеться “28” вересня 2018 р. о 1000 годині на засіданні спеціалізованої
вченої ради Д 35.226.01 у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН
України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5.

З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-механічного інституту
ім. Г. В. Карпенка НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 5).

Автореферат розісланий “23” серпня 2018 р.

Учений секретар               Б. П. Русин
спеціалізованої вченої ради,
доктор технічних наук, професор
   1   2   3   4   5   6   7