Page 4 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 4

2

госпдоговірних тем: “Розрахунок залишкового ресурсу рами візка локомотива за
наявністю втомних тріщин та тріщин повзучості” (2013, № V–21–13/1203), “Розроб-
лення методики оцінювання довговічності рами візка електровоза із врахуванням
геометричних концентраторів механічних напружень” (2015, № 1378–ВГТ–36/15),
“Розроблення методики оцінювання довговічності рами візка локомотива за наявно-
сті тріщин” (2016, № ВГТ–004/16/1451), “Акустико-емісійне діагностування облад-
нання нафтопомпувальних станцій” (2013, № 693), “Розроблення рекомендацій щодо
ремонту етиленопроводу “Калуш-Західний кордон” (2016, № А201602680/1445),
дисертант-виконавець.

   Мета і задачі дослідження. Мета роботи – сформулювати загальний енерге-
тичний підхід і на цій основі розробити методи дослідження заповільненого руйнування
матеріалів та елементів конструкцій з тріщинами повзучості за дії довготривалих
статичних і змінних у часі навантажень, впливу фізико-хімічних чинників, а також
побудувати методи аналітичного опису такого руйнування в параметрах сигналів АЕ.

   Досягнення поставленої мети вимагало вирішення таких задач:

 • сформулювати загальний енергетичний підхід для визначення кінетики поширен-
  ня тріщин у металевих матеріалах за довготривалого навантаження і дії фізико-
  хімічних чинників, визначення на цій основі періоду їх докритичного росту;

 • розробити розрахункову модель визначення періоду докритичного росту тріщин в
  елементах конструкцій за їх блочного навантаження і високих температур;

 • побудувати розрахункову модель оцінювання впливу воденьвмісного середовища
  на ресурс елементів конструкцій за дії циклічних з витримкою в циклі наванта-
  жень і високих температур;

 • побудувати розрахункові моделі для оцінювання впливу корозивного середовища
  і нейтронного опромінення на період докритичного росту тріщин у металевих
  матеріалах за підвищених температур і довготривалого статичного навантаження;

 • сформулювати розрахункові моделі визначення залишкового ресурсу елементів
  конструкцій з тріщинами за їх маневрового режиму експлуатації і впливу середо-
  вища (воденьвмісного, корозивного);

 • розробити моделі аналітичного опису заповільненого руйнування матеріалів та
  елементів конструкцій за статичного навантаження і впливу робочого середовища
  (воденьвмісного, корозивного) за параметрами сигналів АЕ;

 • розробити методи побудови кінетичних діаграм росту тріщин за дії силових і
  фізико-хімічних чинників через параметри сигналів АЕ;

 • розробити на основі запропонованих розрахункових моделей методи оцінювання
  залишкової довговічності елементів енергетичного устаткування (паропроводи, еле-
  менти парових турбін) та установок нафтохімічної промисловості (корпус реактора
  гідрокрекінгу нафти).
   Об’єктом дослідження є процеси заповільненого руйнування матеріалів і

елементів конструкцій з тріщинами за локальної повзучості та впливу фізико-
хімічних чинників.

   Предметом дослідження є розроблення розрахункових моделей та методів
діагностування і визначення залишкового ресурсу елементів конструкцій довго-
тривалого навантаження з урахуванням умов їх експлуатації.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9