Page 5 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 5

3

   Методи досліджень. Для вирішення поставлених у дисертаційній роботі задач
використано такі методи досліджень: перший закон термодинаміки, критерії
механіки руйнування квазікрихких матеріалів, основні положення фізико-хімічної
механіки руйнування, числові методи розв’язання диференціальних рівнянь, метод
акустичної емісії, окремі положення фізики твердого тіла.

   Наукова новизна роботи полягає у такому:
1. На основі першого закону термодинаміки для елементарного акту заповільненого

  руйнування матеріалів (стрибка тріщини) сформульовано загальний енергетичний
  підхід для визначення швидкості і періоду докритичного росту тріщин в
  елементах конструкцій тривалої експлуатації.
2. Вперше отримано розрахункові моделі для діагностування параметрів заповіль-
  неного руйнування матеріалів і елементів конструкцій за параметрами сигналів
  АЕ, що дало можливість розробити нову методику побудови кінетичних діаграм
  росту тріщин повзучості та воднево-механічних тріщин в параметрах сигналів
  акустичної емісії.
3. Узагальнено математичну модель визначення періоду докритичного росту тріщин
  високотемпературної повзучості на випадок плоских тріщин з довільним
  контуром у тривимірних тілах за довготривалого статичного навантаження.
4. Вперше розроблено математичну модель для визначення залишкового ресурсу
  елементів конструкцій з тріщинами за дії блочного навантаження, застосування
  якої дало можливість показати, що витримка в циклі навантаження зменшує
  довговічність елемента конструкції порівняно із піковими його циклами в блоці.
5. Отримано розрахункову модель для визначення ресурсу елементів конструкцій, які
  перебувають під дією воденьвмісного середовища за дії циклічного з витримкою в
  циклі навантаження і високих температур. Це дає змогу встановити необхідні
  безпечні періоди між профілактичними зупинками виробничого обладнання.
6. Розроблено нові розрахункові моделі для оцінювання впливу корозивного сере-
  довища та нейтронного опромінення на докритичний ріст тріщин повзучості
  (залишковий ресурс) в елементах конструкцій в умовах підвищених температур.
7. Вперше побудовано розрахункові моделі для оцінювання впливу корозивно-
  наводнювальних середовищ на період докритичного росту тріщин високо-
  температурної повзучості в елементах конструкцій за їх маневрового режиму
  навантаження. Встановлено періоди оптимальної кількості змін навантаження,
  коли маневровий режим експлуатації можна наближено враховувати за методом
  стаціонарного режиму, а коли за малоцикловою втомою.
8. Кінетичне рівняння швидкості росту водневої тріщини, записане через силові
  параметри і зміну міцнісних характеристик матеріалу в результаті водневої
  деградації адаптовано до аналітичного опису її поширення через параметри
  сигналів АЕ. Отримане рівняння застосовано для діагностування відшарування
  наплавки на метал корпусу реактора гідрокрекінгу нафти.
9. Зроблена постановка задач і здійснений їх наближений розв’язок для визначення
  залишкового ресурсу труби парогону за наводнювання її стінки, а також колеса
  парової турбіни за маневрового режиму їх експлуатації. Отримані результати
  дають можливість більш ефективно прогнозувати залишковий ресурс елементів
  енергетичного обладнання в реальних умовах експлуатації.
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10