Page 10 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 10

8

      джерела до точки спостереження, V – об’єм області перемагнечення.
         Амплітудні значення A сигналів МАЕ можна оцінити, використовуючи вираз
      (8) та припустивши, що вони пропорційні переміщенню. Враховуючи також факт,
      що  zz ~  s M / M  (  – константа магнетострикції), для амплітуди сигналу МАЕ
                 s
                    s
      одержуємо співвідношення
                               m
                        A ~ CV      2 cos 2   /r ,            (9)
                             s
                              M
                               s
                            
      де С – коефіцієнт пропорційності, V – похідна за часом зміни об’єму області пере-
      магнечування, згідно якого можна прослідкувати і зв’язок з характеристиками
      досліджуваного феромагнетного матеріалу: постійними Ляме, густиною матеріалу,
      швидкістю поширення поздовжньої хвилі, намагнеченістю насичення, константою
      магнетострикції. Із залежності (9) випливає, що амплітудні значення сигналу МАЕ є
                                                   
      пропорційними до величини трансформаційних деформацій (множник  s m/M s) та
      до швидкості зміни об’єму області перемагнечування V          V / t  , V – зміна об’єму,
                                              
      що відбулася внаслідок одиничного стрибка, t – тривалість стрибка.
         У розрахунках за (9) для сталевої пластини покладали:          7800 кг/м ;   121
                                            
                                                    3
                                  
          
      ГПа;   81 ГПа; с   6000 м/с;      , 3 48 10 ; M  17 5 ,  10 А/м, за якими оцінили
                                  6
                                           5
                  1         s          s
      амплітудні значення сигналів МАЕ , зокрема для вибраного максимального стрибка
                                    1
      одержали A= 7 , 5  10 м, для мінімального – A= 10 м.
                                       
                   
                   15
                                       15
         Проведений аналіз механізму генерування сигналу МАЕ дав змогу встановити
      взаємозв’язок між його параметрами, параметрами стрибка 90°-ної доменної стінки
      та характеристиками досліджуваного феромагнетного матеріалу, а також виокреми-
      ти характерні ознаки МАЕ: випадковість появи у часі окремих подій (стрибків
      доменних стінок); обмеженість у часі; випадковість розміру стрибка.
         У третьому розділі дисертаційної роботи розвинуто математичну модель сиг-
      налу МАЕ, обґрунтовано його інформативні параметри та запропоновано алгоритми
      оцінювання. Досліджено вплив умов збудження на зміну параметрів сигналу МАЕ,
      на основі чого запропоновано та розроблено структури засобів і алгоритми стабілі-
      зації амплітуди струму перемагнечення та індукції перемагнечувального поля.
         Результати аналізу механізму генерування сигналу МАЕ дають підставу розгля-

      дати його в рамках моделі випадкового імпульсного потоку. У цьому випадку сиг-
      нал зображається суперпозицією імпульсів, форма яких описується детермінованою
      функцією F t , нормованою на одиницю в максимумі, причому імпульси можуть
              ( )
      відрізнятися за амплітудою
                           X ( ) t   A F ki (t t  ki ).            (10)
                                 ki
                                , k i
      Тут T – період перемагнечування, k      1,2,...– номер періоду, t – випадковий момент
                                           ki
      появи i-гo імпульсу в k-му періоді (k      1)T  t  kT , i  1,2,..., A – його випадкова
                                              ki
                                  ki
      амплітуда; t називають моментом появи умовно, припускається, що не обов’язково
              ki
       F ki (t t ki ) 0 , якщо t t ki . Передбачається, що ( )F t досить швидко прямує до нуля,

                   
      якщо | |t    , тому   |F ki (t t ki ) | . Моменти часу t можуть бути пов’язані з будь-
                                      ki
                   
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15