Page 2 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 2

Дисертацією є рукопис
      Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г.В. Карпенка НАН України      Науковий керівник: доктор технічних наук, старший науковий співробітник
                   Почапський Євген Петрович, Фізико-механічний
                   інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України, м. Львів,
                   завідувач відділу акустичних методів технічної діагностики


      Офіційні опоненти: доктор технічних наук, професор
                   Марущак Павло Орестович,
                   Тернопільський національний технічний університет
                   імені Івана Пулюя МОН України, завідувач кафедри
                   автоматизації технологічних процесів і виробництв

                   кандидат технічних наук
                   Кузь Ольга Назарівна,
                   Національний університет «Львівська політехніка»,
                   доцент кафедри екологічної безпеки
                   та природоохоронної діяльності


         Захист відбудеться “29” листопада 2019 р. о 11:00 годині на засіданні
      спеціалізованої вченої ради Д 35.226.01 у Фізико-механічному інституті

      ім. Г.В. Карпенка НАН України за адресою: 79060, м. Львів, вул. Наукова, 5.

         З дисертацією можна ознайомитись у бібліотеці Фізико-механічного інституту
      ім. Г.В. Карпенка НАН України (79060, м. Львів, вул. Наукова, 5).
                  Автореферат розісланий “28” жовтня 2019 р.

       Учений секретар
       спеціалізованої вченої ради,
       доктор технічних наук, професор                          Русин Б. П.
   1   2   3   4   5   6   7