Page 4 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 4

2

      роблення рекомендацій щодо ремонту етиленопроводу “Калуш-Західний кордон”
      (2016, № А201602680/1445), “Виконання складових частин ДКР за шифром “Діаг-
      ностування-SKOP” (2016, № 275/ДКБ-16), “Портативна восьмиканальна акустико-
      емісійна система SKOP-8” (2017, № 1598), “Створення портативних засобів діаг-
      ностування виробів та елементів конструкцій за параметрами пружних хвиль різної
      природи” (2016–2019, № Р2.1.2), дисертант-виконавець.
         Мета і завдання дослідження. Мета роботи – розробити основи нової мето-
      дики діагностування стану феромагнетних об'єктів контролю на базі аналізу меха-
      нізму генерування магнетопружної акустичної емісії та статистичної моделі зареєст-
      рованого сигналу.
         Для досягнення поставленої у роботі мети необхідно розв’язати такі задачі:
         – проаналізувати механізм генерування магнетопружної акустичної емісії та
      встановити взаємозв’язок параметрів сигналу з характеристиками досліджуваного
      феромагнетного матеріалу;
         – розвинути статистичну модель сигналів МАЕ;
         – обґрунтувати інформативні параметри сигналів МАЕ та запропонувати алго-
      ритми їх оцінювання;
         – встановити вплив умов перемагнечення на зміну параметрів сигналів МАЕ та
      розробити структури засобів і алгоритми стабілізації параметрів перемагнечуваль-
      ного поля;
         – розробити методику діагностування стану феромагнетних матеріалів та здійс-
      нити її експериментальну апробацію на тривалоексплуатованих елементах конст-
      рукцій.
         Об’єкт дослідження – процес діагностування стану феромагнетних елементів
      конструкцій методом магнетопружної емісії.
         Предмет дослідження – математичні моделі, статистичні характеристики сиг-

      налу МАЕ, алгоритми його опрацювання, методика діагностування стану феромаг-
      нетних матеріалів об’єктів контролю.
         Методи дослідження. Для вирішення поставлених у дисертаційній роботі задач
      використано такі методи досліджень: окремі положення теорії магнетизму та число-
      ві методи розв’язання диференціальних рівнянь для аналізу механізму генерування
      магнетопружної акустичної емісії, методи теорії ймовірностей та випадкових проце-
      сів – для побудови математичної моделі сигналів у вигляді випадкового імпульсного
      потоку; математичної статистики – для одержання оцінок інформативних парамет-
      рів сигналів та аналізу їх достовірності; металографічного аналізу структури – для
      дослідження мікроструктури феромагнетика, технічної діагностики для розроблення
      методики діагностування стану феромагнетного матеріалу.
         Наукова новизна роботи полягає у такому:
         1. Проаналізовано механізм генерування магнетопружної акустичної емісії, що
      дало змогу пов’язати параметри сигналу з характеристиками досліджуваного феро-
      магнетного матеріалу та виокремити його характерні ознаки: випадковість появи у
      часі окремих подій; обмеженість у часі; випадковість амплітуди.
         2. Розвинуто імпульсну модель зареєстрованого сигналу, на основі аналізу
      механізму генерування магнетопружної акустичної емісії, яка ураховує його харак-
      терні ознаки і дає змогу, окрім вимірювання традиційних, додатково використовува-
   1   2   3   4   5   6   7   8   9