Page 5 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 5

3

      ти статистичні характеристики, зокрема, параметри функцій амплітудного і часово-
      го розподілів.
         3. Обґрунтовано інформативні параметри сигналу МАЕ та запропоновано алго-
      ритми їх оцінювання, на підставі чого вперше встановлено, що амплітуда імпульсів
      сигналу МАЕ розподілена за експоненційним законом, що дозволяє використати
      його параметр як інформативний при діагностуванні феромагнетних об’єктів
         4. Встановлено вплив умов перемагнечення на зміну параметрів сигналів магне-
      топружної акустичної емісії. Це дало змогу розробити структури засобів та алгорит-
      ми стабілізації амплітуди струму перемагнечення та індукції перемагнечувального
      поля, що оптимізує процедуру реєстрації сигналу та забезпечує порівнюваність
      результатів діагностування.
         5. Розроблено нову прикладну методику діагностування напруженого стану
      феромагнетних матеріалів за параметром загасання експоненційного закону розпо-
      ділу амплітуд сигналу МАЕ та здійснено її експериментальну апробацію на тривало-
      експлуатованих трубних сталях, що дозволяє точніше оцінювати залишкові напру-
      ження у матеріалі.
         Практичне значення одержаних результатів. Розв’язана, на підставі теорети-
      ко-експериментальних досліджень, актуальна науково-технічна задача полягає в
      розвитку неруйнівного методу діагностування, що дозволяє оцінювати стан феро-
      магнетних елементів конструкцій та промислових споруд за параметрами сигналу
      МАЕ в умовах реального тривалого експлуатування та без потреби застосування
      додаткового навантаження, необхідності зупинки роботи чи зміни робочого режиму
      елемента, що підлягає контролю.
         Результати проведених теоретичних досліджень структури і статистичних влас-
      тивостей сигналів МАЕ, підходи до їх відбору та опрацювання закладено в основу
      модернізації і доведення до практичного використання магнетоакустичної інформа-

      ційно-вимірювальної системи.
         Отримані в роботі результати лягли в основу створення методики діагнос-
      тування напруженого стану феромагнетних матеріалів, що дало можливість вияв-
      ляти зони залишкових напружень під час діагностування тривалоексплуатованих
      трубних сталей та на практиці забезпечити похибку діагностування не більше 11%.
         Результати досліджень впроваджено для МАЕ-діагностування об’єктів довго-
      тривалої експлуатації філій “Магістральні нафтопроводи “Дружба” ПАТ “Укртранс-
      нафта” та “Управління магістральних газопроводів ПРИКАРПАТТРАНСГАЗ”.
         Особистий внесок здобувача. Особистий внесок здобувача. Усі результати, що
      стосуються основного змісту дисертаційної роботи і виносяться на захист, отримані
      здобувачем самостійно. Праці [12, 20, 22] виконані автором одноосібно. У працях,
      написаних у співавторстві, дисертанту належать: [1, 2, 9, 11] – збір, аналіз і синтез
      даних літературних джерел щодо існуючих математичних моделей руху доменних
      стінок у феромагнетиках; [10, 13, 21] – розвиток математичної моделі руху 90°-ної
      доменної стінки під час перемагнечення феромагнетика; [4, 6, 10] – обґрунтування
      та розвиток імпульсної статистичної моделі сигналу МАЕ; [4, 14, 16, 17] – розроб-
      лення алгоритмів оцінювання інформативних параметрів сигналу МАЕ та їх експе-
      риментальна верифікація; [3, 15, 18, 19] – дослідження впливу умов перемагнечення
      на зміну параметрів сигналів МАЕ; [5, 7, 24] – оцінювання впливу фізико-хімічних
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10