Page 6 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 6

4

      та механічних властивостей феромагнетних магнетом’яких матеріалів на параметри
      сигналу МАЕ; [23, 25] – дослідження впливу напруженого стану феромагнетних
      матеріалів на інформативні параметри сигналів МАЕ; [8, 26] – діагностування стану
      тривалоексплуатованих трубних сталей методом МАЕ.
         Апробація результатів дисертації. Основні результати досліджень, що викла-
      дені в дисертаційній роботі, доповідалися і обговорювалися на: 5-тій Міжнародній
      конференції “Механіка руйнування матеріалів і міцність конструкцій” (Львів, 2014);
      Міжнародній науково-технічній конференції “Теорія та практика раціонального
      проектування, виготовлення і експлуатації машинобудівних конструкцій” (Львів,
      2014, 2016, 2018); 12, 13, 14 Міжнародних симпозіумах українських інженерів-меха-
      ніків у Львові (Львів, 2015, 2017, 2019); 4, 5 Міжнародних науково-технічних конфе-
      ренціях “Пошкодження матеріалів під час експлуатації, методи його діагностування
      і прогнозування” (Тернопіль, 2015, 2017); XXІV, XXV відкритих науково-технічних
      конференціях молодих науковців і спеціалістів “Проблеми корозійно-механічного
      руйнування, інженерія поверхні, діагностичні системи” (Львів, 2015, 2017); VI Між-
      народній науково-технічній конференції “Комплексне забезпечення якості техноло-
      гічних процесів та систем” (Чернігів, 2016); 8 Національній науково-технічній кон-
      ференції і виставці “Неруйнівний контроль та технічна діагностика” (Київ, 2016); I
      Міжнародній науково-технічній конференції “Динаміка, міцність і моделювання в
      машинобудуванні” (Харків, 2018); Міжнародній конференції “Зварювання та спорід-
      нені технології – сьогодення і майбутнє ” (Київ, 2018).
         Публікації. За темою дисертації опубліковано 26 наукових праць, з них 1 стан-
      дарт організації Україна, 7 у фахових виданнях України, 3 з яких входять у науко-
      метричні бази даних Web of Science та Scopus, 18 у матеріалах і тезах доповідей віт-
      чизняних і міжнародних конференцій.
         Структура роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, чотирьох розді-

      лів, які містять 64 рисунки і 6 таблиць, висновків, списку літератури зі 295 наймену-
      вань, а також додатків. Обсяг основного тексту дисертації складає 131 сторінок (від
      вступу до літератури), а повний обсяг роботи – 200 сторінок.

                ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЙНОЇ РОБОТИ

         У вступі обґрунтовано актуальність теми досліджень, сформульовано мету і за-
      дачі досліджень, показано зв’язок із науковими програмами, планами, темами, вис-
      вітлено наукову новизну та практичну значимість отриманих результатів. Визначено
      особистий внесок здобувача у публікаціях та рівень апробації результатів дисерта-
      ції.
         У першому розділі дисертаційної роботи проведено огляд сучасних методів
      діагностування стану тривалоексплуатованих елементів конструкцій, що виготовле-
      ні з феромагнетних матеріалів, проаналізовано проблеми оцінки їх стану, розкрито
      руйнівний вплив природніх умов, дії робочого середовища, механічних чинників,
      тощо. Відмічено особливості методу МАЕ, як перспективного методу неруйнівного
      контролю (НК) для проведення діагностування стану таких об’єктів.
         Стрибкоподібна зміна положення доменних стінок, яка супроводжуються маг-
      нетострикційними ефектами, зумовлює появу МАЕ. У конструкційних сталях це
   1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11