Page 8 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 8

6

      нетними зарядами на кінцях зразка; E     DW  – енергія утворених доменних стінок; E –
                                                       dis
      енергія розупорядкування.
         Магнетостатичну енергію визначаємо за співвідношенням
                                    
                              
                                 
                             H
                 E m  E H  E dem   (  H dem ) M S   h( x, y, t) dxdy ,     (2)
                             0
                                     S
      де  – магнетна проникність вакууму; Н – вектор напруженості зовнішнього маг-
         0
                
      нетного поля; Н   dem  – вектор поля розмагнечення, S – проекція доменної стінки
                                             
       h (x , , y ) t на площину хОу. У найпростішому випадку доданок Н     dem пропорційний до
      повної намагнеченості              
                             k M
                        H      s   h( x, y, t) dxdy,            (3)
                         dem
                              V  S
      де k – коефіцієнт, що враховує доменну структуру та форму феромагнетного зразка;
      V – його об’єм.
         Баланс між енергією магнетокристалічної анізотропії та обмінною енергією
      визначає ширину доменної стінки та її поверхневу енергію. Для опису енергії 90°-
      ної доменної стінки, зумовленої балансом, отримали

                                      2
                       E DW   DW  1  h x y                    (4)
                                  ( , , ) t dxdy .
                             S
      Тут  DW  AK – поверхнева енергія 90°-ної доменної стінки; A – константа об-
                0
      мінної взаємодії, K – константа анізотропії.
                  0
         Феромагнетним матеріалам притаманні різні джерела неоднорідностей, що є
      визначальними для пояснення флуктуацій стрибків Баркгаузена (СБ). Можна виді-
      лити декілька типів неоднорідностей, що складають значний внесок у енергію роз-
      упорядкування. Зокрема, у кристалах такі неоднорідності спричинені вакансіями,
      дислокаціями, немагнетними домішками, котрі є центрами закріплення 90°-ної
      доменної стінки під час її руху у матеріалі.
         У більшості випадків рух 90°-ної доменної стінки відбувається за умов силь-
      ного демпфування, а рівняння руху матиме вигляд
                         h x y     E h x y t
                                  ( ( , , ))
                          ( , , ) t
                                       ,                (5)
                           t       h x y
                                   ( , , ) t
      де  – коефіцієнт в’язкості, визначається швидкістю розсіювання, нехтуючи інер-
      ційними ефектами      1; h r  ,t
                           – функціонал повної енергії досліджуваного
                       E
      матеріалу.
         Застосувавши вираз (5), рівняння руху доменної стінки запишемо в вигляді
                 h x y     HM   kh    2 h x y    ( , , ) h ,         (6)
                  ( , , ) t
                                   ( , , ) t  
                                          x y
                   t    0   s     dw
                              
      де k   2 kM  2 /V , h   h ( , , )x y t dxdy , ( , , ) h – силове поле закріплення.
           
                               x y
            0  s
                     S
         З метою чисельного розв’язання (6) дискретизуємо поверхню 90°-ної доменної
      стінки, розбиваючи її на N однакових елементів, та за рух доменної стінки прий-
      маємо рух у випадковому полі закріплень однієї усередненої точки. Припускаємо,
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13