Page 9 - НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
P. 9

7

      що усі N елементів h  знаходяться на однаковій відстані один від одного, тоді
                    i
         N
       h   h t
           ( )/ N описує середнє положення 90°-ної доменної стінки. Підсумувавши за
           i
         i 1
      всіма центрами і отримаємо рівняння для повної намагнеченості m           h N
                       dm    HM N   km W m                    (7)
                                   
                                     ( ) ,
                        dt   0   s
                                   N
                 0
      де k  2 kM 0 s 2 /b , b – довжина зразка, W m  ( )   i ( ) h – ефективне поле закріплен-
                                   i 1
      ня W (m ), що описує порушення порядку зумовлене наявністю неоднорідностей в
      матеріалі та блокує рух доменних стінок. Поле є випадковою функцією положення
      90°-ної доменної стінки, яке задаємо за аналогією до поля закріплення 180°-них
      стінок стохастичним Вінерівським процесом.
         Для реалізації поля закріплення доменної стінки чисельно розраховано часову
      залежність намагнеченості феромагнетика зумовленої її стрибками (рис. 1) та одер-
                                  
      жано послідовність стрибків намагнеченості m за зростання напруженості зовніш-
      нього магнетного поля (рис. 2).

        Рис. 1. Реалізація часової залежності      Рис. 2. Послідовність стрибків намагнече-
       намагнеченості феромагнетика зумовле- ності m внаслідок руху 90°-них доменних
       ної стрибками 90°-них доменних стінок.        стінок у феромагнетному матеріалі.

         Для максимального та мінімального стрибків намагнеченості розраховано зміну
      об’єму областей перемагнечування, тривалість та розмір стрибків доменних стінок,
      що є інформативними параметрами СБ.
         У літературі В. Р. Скальським з учнями за припущення, що об’єм тіла, де відбу-
      ваються стрибки 90°-них доменних стінок, є об’ємним джерелом трансформаційних
      деформацій, викликаних магнетострикцією, для компоненти вектора переміщень,
      яка відповідає поширенню поздовжньої пружної хвилі, спричиненої зміною домен-
      ної структури у феромагнетику внаслідок ефекту Баркгаузена, запропоновано
                             2 cos 2  d
                        u             V  t r c / 1   ,     (8)
                         r   4 c r   zz dt 
                               3
                               1
      де ,   – постійні Ляме, – густина матеріалу, с – швидкість поширення поздовж-
                                    1
      ньої хвилі,  – компонента тензора деформацій,  – кут відраховується від площи-
              zz                                       
      ни, яка відповідає поширенню поздовжньої пружної хвилі до радіус-вектора r від
   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14