ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

      24 – 25 вересня 2015 р. у с. Уршулін (Люблінське воєводство, Польща) на території Полєского парку народовего відбулося ІІІ засідання Координаційної ради транскордонного Білорусько-Польсько-Українського біосферного резервату ЮНЕСКО «Західне Полісся» (далі – ТБР «Західне Полісся») відповідно до умов Угоди між Урядом України, Урядом Республіки Білорусь та Урядом Республіки Польща про створення ТБР «Західне Полісся», підписаної 28 жовтня 2011 р. у м. Києві та затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11 липня 2012 р. № 621, та на виконання рішення ІІ заасідання Координаційної ради від 14.11.2014 р.
   У роботі засідання прийняли участь делегації Білорусі, Польщі та України. Головувала на засіданні польська сторона.
   На засіданні були заслухані звіти голів і представників делегацій про стан реалізації рішень, прийнятих на другому засіданні Координаційної ради ТБР «Західне Полісся». Відзначено, що основні завдання, передбачені протоколом ІІ засідання, успішно виконані, однак, деякі з них, зокрема,  які стосуються обміну базами даних щодо кандидатів (або об'єктів) Смарагдової мережі та Natura 2000 у межах ТБР «Західне Полісся», поки що знаходяться в стадії виконання.
    Члени української делегації директор Шацького національного парку В.В. Захарко та завідувач Шацької міжвідомчої науково-дослідної екологічної лабораторії Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка, представник Національного комітету України з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера» В.В. Кошовий надали детальну інформацію про останні напрацювання науковців України з проблеми адаптації технологій і систем управління природоохоронними територіями для забезпечення їх сталого розвитку в умовах інтенсифікації впливу кліматичних змін та антропогенних навантажень, зокрема  про результати дослідної експлуатації створеної інформаційно – аналітичної системи як механізму адаптивного управління територією біорезервату “Шацький”, до складу якої входить системи комплексного (наземного і космічного) екологічного моніторингу та спеціалізована еколого-орієнтована геоінформаційна система з базою геоданих як інструмент для накопичення, збереження та просторово-часового аналізу даних з метою підготовки управлінських рішень.
У процесі дискусій визначені сфери діяльності та затверджені склади робочих груп «З проведення наукових досліджень» та «З розробки пріоритетних напрямків співпраці у рамках транскордонного біосферного резервату «Західне Полісся» та організації їх функціонування».
Члени польської делегації проф. Радослав Добровольскі - представник Польського Національного комітету з програми ЮНЕСКО «Людина і біосфера», та директор Полєського п
арку народовего пан Ярослав Шиманскі детально розказали про вихідні положення потенційного проекту промоції ТБР «Західне Полісся», запропонованого польською стороною і винесеного на розгляд Комітету з реалізації програми  транскордонного співробітництва Люблінського воєводства (Польща), Волинської, Львівської (Україна) та Брестської (Білорусь) областей на 2014-2020 роки. Була надана також детальна інформація з інших питань, які включають розгляд логотипу (підтримана його остання редакція), проекту веб-сайту та процедури його функціонування, можливих джерел фінансування ТБР «Західне Полісся».
    Член білоруської делегації М.А. Лукашук – директор місцевого екологіч
ного фонду «Заказники Брестской области» надав пропозиції білоруської сторони щодо Пріоритетних напрямків співробітництва, зокрема щодо створення бази даних основних характеристик ТБР «Західне Полісся», щодо оцінки ролі долини ріки Західний Буг як унікального природно-¬міграційного коридору біорізноманіття в межах Білорусі, Польщі і України, щодо разроблення програми, регламенту і створення локальної мережі комплексного моніторингу екосистем ТБР «Західне Полісся» для оцінювання стану, виявлення і зниження ступеня прояву загроз природним екосистемам і біорізноманіттю тощо. За результатами обговорення доповідей і загальної дискусії члени делегацій погодили основні заходи для включення їх до плану діяльності ТБР «Західне полісся» на наступний період.

 

25 вересня  2015  р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д  35.226.02
Фізико-механічного  інституту ім. Г. В. Карпенка НАН України
ВІДБУВСЯ прилюдний захист ДИСЕРТАЦІЇ

Ч Е П І Л Ь  Ольги  Ярославівни

«РОЗРОБЛЕННЯ МЕТОДИКИ ОЦІНЮВАННЯ РОБОТОЗДАТНОСТІ БАРАБАНА ПАРОВОГО КОТЛА ЗА ТЕРМОЦИКЛЮВАННЯ І НАВОДНЮВАННЯ»
поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за спеціальністю 01.02.04 - механіка деформівного твердого тіла.
Робота виконана у Фізико-механічному інституті ім. Г. В. Карпенка НАН України.

Науковий керівник:
доктор технічних наук, старший науковий співробітник Гембара Оксана Володимирівна, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України,
старший науковий співробітник відділу міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження.

Офіційні опоненти:   
—  доктор технічних наук, професор,  чл.-кор.  НАН  України Андрейків Олександр Євгенович,  Львівський національний університет iменi Івана Франка, професор кафедри механіки;
— кандидат технічних наук, доцент Голіян Олег Мирославович, Національний лісотехнічний університет України.

ВІТАЄМО З УСПІШНИИМ ЗАХИСТОМ!

       Окрім того 24 вересня та 25 вересня 2015 року науковці ФМІ та гості Інституту мали змогу послухати й взяти участь у обговоренні наукової доповіді  "НОВІ МЕТАЛОГІДРИДНІ СПЛАВИ ДЛЯ ХІМІЧНИХ ДЖЕРЕЛ СТРУМУ". (Доповідач: Вербовицький Ю.В. н.с. відділу №13, канд. хім. наук),
а також звіту за результатами першого року докторантури на тему «ПРУЖНООПТИЧНІ ВЛАСТИВОСТІ НИЗЬКОСИМЕТРИЧНИХ МАТЕРІАЛІВ» (Доповідач: Дем’янишин Наталія Михайлівна, докторант першого року докторантури)

16 вересня 2015 року на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 35.226.02 Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України відбулися прилюдні захисти двох дисертацій:

  1. НАРІВСЬКОГО Олексія Едуардовича «ЗАКОНОМІРНОСТІ І МЕХАНІЗМИ ЛОКАЛЬНОЇ КОРОЗІЇ ОРОЗІЙНОТРИВКИХ СТАЛЕЙ І СПЛАВУ АУСТЕНІТНОГО КЛАСУ ДЛЯ ЄМНІСНОЇ ТА ТЕПЛООБМІННОЇ АПАРАТУРИ», поданої на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук зі спеціальності 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії. Науковий консультант – доктор технічних наук, професор Бєліков Сергій Борисович,  Запорізький національний технічний університет (Запоріжжя), ректор. Робота виконана в Запорізькому національному технічному університеті

  1. ВОРОБЕЛЯ Володимира Ігоровича «ЗАКОНОМІРНОСТІ ВПЛИВУ СКЛАДУ ЖИВИЛЬНОЇ ВОДИ АМІАЧНО-ГІДРАЗИННОГО РЕГУЛЮВАННЯ НА КОРОЗІЙНО-ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАЛІ 08Х18Н10Т ЗА ПІДВИЩЕНИХ ТЕМПЕРАТУР», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук зі спеціальності 05.17.14 – хімічний опір матеріалів та захист від корозії. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор Хома Мирослав Степанович, Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України (Львів), завідувач відділу корозійного  розтріскування металів.

<< Назад ... 2 ... 4 ... 6 ... 8 ... 10 ... 12 ... 14 ... 16 ... 18 ... 20 ... 22 ... 24 ... 26 ... 28 ... 30 ... 32 ... 34 ... 36 ... 38 ... 40 ... 42 ... 44 ... 46 ... 48 ... 50 ... 52 ... 54 ... 56 ... 58 ... 60 ... 62 ... 64 ... 66 ... 68 ... 70 ... 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 Вперед >>

Powered by CuteNews