Page 2 - Dus_ShtoykoIP
P. 2

2

АНОТАЦІЯ

   Штойко І. П. Методи розрахунку залишкового ресурсу труб магістральних
нафтогазопроводів з урахуванням їх корозійно-водневої деградації. –
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису.

   Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата технічних наук за
спеціальністю 01.02.04 – механіка деформівного твердого тіла. – Фізико-
механічний інститут ім. Г. В. Карпенка НАН України, Львів, 2018.

   Дисертаційна робота присвячена вирішенню науково-технічного завдання,
яке полягає у розробленні математичних моделей і розрахункових методів для
визначення залишкового ресурсу труб нафтогазопроводів з урахуванням дії на них
низки силових і фізико-хімічних чинників, зокрема, їх маневрового режиму
навантаження, гідроударів, наводнювання труб з транспортованого газу,
одночасного впливу наводнювальних і корозивних середовищ, а також деградації
матеріалів труб в процесі їх експлуатації в конкретний момент часу. В роботі
обґрунтовано актуальність теми дисертації, сформульовано мету і задачі
дослідження, окреслено зв’язок роботи з науково-дослідними темами, висвітлено
наукову новизну і практичне значення отриманих результатів, подані відомості
про публікації за темою дисертації та особистий внесок здобувача, апробацію
результатів дисертації, її структуру та обсяг.

   Проведено аналіз і синтез наукових праць, в яких викладені методи
розрахунку міцності і довговічності труб нафтогазопроводів. При цьому
зазначено, що найбільш ефективними методами для визначення залишкового
ресурсу труб нафтогазопроводів є методи, побудовані на основних положеннях
механіки руйнування матеріалів за умов дії силових чинників і агресивних
експлуатаційних середовищ. Відзначимо значний внесок результатів досліджень в
галузі механіки руйнування матеріалів, отриманих відомими вченими, зокрема,
серед українських дослідників: О. Є. Андрейківа, Ю. В. Банахевича, Р. Т. Біщака,
Р. С. Грабовського, І. М. Дмитраха, Я. Л. Іваницького, Є. І. Крижанівського,
   1   2   3   4   5   6   7