Page 4 - Dus_ShtoykoIP
P. 4

4
0,072)  ppm, (0 ≤ ≤ 22,5 мм). Разом з тим, з допомогою методу функції
потенціалу, розвинутого в роботах І. К. Походні і Д. В. Рудавського, проведено
розрахунок розподілу водню в зварному з’єднанні труби газопроводу зі сталі Х70.
Встановлено, що концентрація водню найвища в околі металу шва (в 11 раз
більша, ніж в основному металі). Це свідчить про вищу ймовірність зародження
там водневих або корозійних тріщин. Зроблена постановка задачі і проведений
розрахунок з допомогою методу скінчених елементів про розподіл водню в
компактному зразку з тріщиною, який наводнюється електролітично з
протилежного їй боку зразка. Отримані числові дані апроксимовані наближено
аналітичними функціями в часі і по геометрії. Ці результати можуть бути
використані при проведенні експериментальних досліджень залежності
характеристик статичної і циклічної тріщиностійкості металевих матеріалів від
концентрації водню.

   З допомогою відомої експериментальної методики побудована кінетична
діаграма росту корозійно-втомної тріщини в сталі Х60 за дії модельного
ґрунтового розчину NS-4 при високій асиметрії циклу R = 0,9. Ця діаграма
використана при розрахунку залишкового ресурсу труби газопроводу за
наводнювання її стінки і дії корозивного середовища.

   Побудована розрахункова модель для визначення кінетики і періоду
докритичного росту втомної тріщини в кільцевому зварному шві стінки труби
газопроводу зі сталі Х70 за потенціалу корозії та у випадку її наводнювання
за потенціалу катодного захисту , а також циклічної зміни тиску газу.
Показано, що при наводнюванні зварного з’єднання за його залишкова
довговічність ∗ буде приблизно у 5 разів менша, ніж за , а початкова
півеліптична тріщина при подальшому поширенні перетворюється майже в
півколову.

   Розроблено низку розрахункових моделей для визначення залишкового
ресурсу труб нафтопроводів за ламінарного чи турбулентного потоків нафти і дії
   1   2   3   4   5   6   7   8   9