ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 

Інженерія поверхні

1. Відділ високотемпературної міцності конструкційних матеріалів у газових і рідкометалевих середовищах (№ 15).

2. Піднапрями:

 1. Розробка фізико-хімічних основ нових методів поверхневого модифікування конструкційних матеріалів у контрольованих газових середовищах.
 2. Розробка фізико-хімічних основ формування функціональних захисних шарів для забезпечення роботоздатності конструкційних матеріалів у контакті з рідкометалевими середовищами.
 3. Проекти: діючі, завершені і перспективні. 

Діючі проекти

 • «Розроблення способів поверхневого модифікування спеченого титану для підвищення корозійної тривкості в агресивних середовищах неорганічних кислот» (2015-2017 рр.).
 •  «Інженерія поверхні двофазних титанових сплавів комплексною обробкою для формуванням функціональних покриттів градієнтної структури» (2017-2021 рр.) в рамках Програми «Перспективні конструкційні та функціональні матеріали з тривалим терміном експлуатації, фундаментальні основи їх одержання, з’єднання та обробки».     
 • «Розроблення технологій отримання високо функціональних тертьових поверхонь титанових компонентів штучних суглобів» (2017-2021 рр.) в рамках Програми «Матеріали для медицини і медичної техніки та технології їх отримання і використання».
 • «Розробка фізико-хімічних основ формування композиційних високофункціональних покриттів на титанових сплавах» (2016-2017 рр.). за результатами конкурсу спільних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України і Білоруського фонду фундаментальних досліджень (Ф73).
 • «Розроблення технології комбінованого деформаційно дифузійного модифікування поверхневих шарів конструкційних елементів авіаційної техніки з титанових сплавів» (2016-2020 рр.) в рамках Програми «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд (Ресурс-2)».
 • «Розроблення технології модифікування поверхневих шарів спечених порошкових титанових сплавів для підвищення корозійної та корозійноабразивної тривкості в агресивних середовищах хімічного виробництва» (2016-2020 рр.) в рамках Програми «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд (Ресурс-2)».
 • «Розробка фізикохімічних основ інженерії поверхні цирконієвих сплавів у контрольованих газових середовищах та методів оцінки ресурсу виробів активної зони» (2016-2020 рр.) в рамках Програми «Надійність і довговічність матеріалів, конструкцій, обладнання та споруд (Ресурс-2)».

Завершені проекти

 • «Розроблення фізико-хімічних основ формування зносо- та корозійнотривких оксинітридних покривів на титанових сплавах» (№ держреєстрації 0109U002654, 2009-2011 рр.).
 • «Фізико-хімічні основи підвищення циклічної та статичної міцності виробів із титанових сплавів градієнтним зміцненням поверхневих шарів металу елементами втілення (О, N, C) за термодифузійного насичення» (№ держреєстрації 0112U002790, 2012 – 2014 рр.).
 • «Розроблення теорії та основ технології формування фазово-структурного стану поверхневих шарів на титанових сплавах для підвищення їх довговічності у виробах авіаційної техніки» (№ держреєстрації 0107U004072, 2007-2011 рр.) в рамках Програми «Фундаментальні проблеми створення матеріалів з наперед заданими властивостями, методів їх з’єднання й обробки».
 • «Дослідження термодифузійного насичення з контрольованих газових середовищ високоміцних двофазних титанових сплавів з метою їх використання для пар тертя підвищеної довговічності» (№ держреєстрації 0112U002775, 2012-2016 рр.) в рамках Програми «Фундаментальні проблеми створення матеріалів з наперед заданими властивостями, методів їх з’єднання й обробки».
 • «Підвищення фретингостійкості деталей кріплення з титанового сплаву ВТ22 формуванням функціональних покривів за зміцнювальної термообробки» (№ держреєстрації 0113U004225, 2013 р.; № держреєстрації 0114U000821, 2014 р.; № держреєстрації 0115U004017, 2015р.) в рамках Програми «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин (РЕСУРС)».
 • «Розробка технології формування деформаційно-дифузійних зміцнених шарів на поверхні деталей гідроциліндрів з титанового сплаву ВТ22 для забезпечення підвищеного рівня службових характеристик» ((№ держреєстрації 0113U004209, 2013 р.; № держреєстрації 0114U000805, 2014 р.; № держреєстрації 0115U004001, 2015р.) в рамках Програми «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин (РЕСУРС)».
 • «Розробка основ технологій оксинітрування для підвищення зносо- та корозійної тривкості титанових сплавів та розширення можливостей їх декоративного застосування» (№ держреєстрації 0108U005836, 2008-2010 рр.) в рамках спільної Україно-Корейської дослідницької програми.
 • «Розробка фізико-хімічних основ інженерії поверхні імплантатів з титанових сплавів для покращення їх біосумісності» (№ держреєстрації 0111U007021, 2011 р.; № держреєстрації 0112U005255, 2012 р.) за результатами конкурсу спільних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України і Білоруського фонду фундаментальних досліджень (Ф41).
 • «Фізико-хімічні основи створення композиційних матеріалів на основі титанових сплавів з градієнтною структурою шляхом поверхневого та об’ємного зміцнення методами термічної та хіміко-термічної обробок» (№ держреєстрації 0113U004236, 2013 р.) за результатами конкурсу спільних проектів Державного фонду фундаментальних досліджень України і Російського фонду фундаментальних досліджень (Ф53).
 • «Формування поверхневого функціонального шару з характеристиками нового рівня на титановому сплаві медичного призначення» (2015-2016 рр.). Гранти НАН України для молодих науковців.

 

Перспективні проекти

Проектна пропозиція на участь у конкурсі спільних українсько – литовських науково-дослідних проектів для реалізації у 2018 – 2019 рр., оголошеному Міністерством освіти і науки України та Міністерством освіти і науки Республіки Литва «Дослідження корозійної стійкості та зношування дифузійних покриттів на титанових сплавах за високих температур». Учасники: Фізико-механічний інститут ім. Г.В. Карпенка НАН України; керівник – завідувач відділу високотемпературної міцності конструкційних матеріалів у газових і рідкометалевих середовищах (№ 15) д.т.н., проф. Погрелюк І.М.; Університет Олександра Стульгинскиса, Каунас, Республіка Литва; керівник – Завідувач лабораторії трибології, доктор наук, професор Юозас Падгурскас.

 • Угода про науково-технічну співпрацю між Інститутом прикладної фізики Академії наук Молдови і Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України, що діє від 24.01.2017 р. по 31.12. 2020 р. Угоду укладено з метою сприяння розвитку спільних наукових досліджень з розробки високоефективних зміцнювальних технологій, що базуються на дії висококолнцентрованих джерел енергії, спільної участі у наукових заходах, публікації результатів спільних досліджжень.
 • Угода про науково-технічне та творче співробітництво між Запорізьким національним технічним університетом МОН України і Фізико-механічним інститутом ім. Г.В. Карпенка НАН України, що діє від 18.05.2017 р. по 18.05. 2022 р. Угоду укладено з метою виконання спільних наукових досліджень з розробки методів та способів поверхневого модифікування виробів з титанових сплавів, отриманих методом порошкової металургії, спільної участі у наукових заходах, публікації результатів спільних досліджжень.

4. Розробки і технології.

Розроблено теоретичні основи високотемпературної фізико-хімічної взаємодії в системі «метал - газове середовище» та встановлено механізми та стадії, що їх контролюють, у широкому діапазоні тисків кисне-, азот-, вуглець- та боровмісних середовищ, щоб формувати регламентовані функціональні шари на поверхні титанових сплавів.

Розроблено підходи до інтенсифікації термодифузійного насичення титанових сплавів у молекулярному азоті та керування фазовим складом приповерхневих шарів та стехіометрією поверхневих нітридних плівок, які базуються на управлінні інтенсивністю фізико-хімічних процесів на межі газове середовище – титан (титанові сплави) через термокінетичні та газодинамічні параметри обробки, структурний стан оброблюваного матеріалу. Закладено основи інженерії поверхні титанових сплавів при азотуванні, що дозволяє керувати морфологією, структурно-фазовим станом приповерхневих шарів та рівнем поверхневого зміцнення, а відтак забезпечувати належні зносо- та корозійну тривкість. Розроблено технологію азотування високоміцних титанових сплавів, що дозволяє суміщати в одному технологічному циклі формування азотованого шару заданих параметрів та термічну обробку матриці сплаву для забезпечення необхідного рівня міцності.

Розроблено наукові принципи інженерії поверхні титанових сплавів при термодифузійному насиченні з контрольованого багатокомпонентного середовища. Показано, що процес фазоутворення на поверхні титанових сплавів, зокрема трансформація бінарних фаз у потрійні контролюється кисневим потенціалом системи. Встановлено кореляційні залежності фізико-хімічних характеристик потрійних сполук втілення від складу та шляхи керування останнім, що забезпечує наукову основу для технологій їх формування на поверхні титану та його сплавів. Запатентовано способи хіміко-термічної обробки титанових сплавів в багатокомпонентному вуглецьазоткисневмісному середовищі, що підвищують корозійну тривкість та опір зносу у порівнянні з відомими способами однокомпонентного насичення.

Розроблено фізико-хімічні основи формування на поверхні титанових сплавів в діапазоні температур α-області боридних покриттів з перехідними дифузійними шарами. Показано, що керуючи інтенсивністю боридоутворення і твердорозчинного зміцнення через газодинамічні і кінетичні фактори взаємодії можна забезпечувати регламентовані якість і морфологію боридної поверхні, структурно-фазовий склад зміцнених шарів, а, відтак, і мінімальний градієнт властивостей по їх перерізу. Розроблено способи борування титанових сплавів, які базуються на використанні газової компоненти середовища як домінанти впливу на процес боридоутворення та забезпечують високу зносотривкість титановим сплавам при максимальному збереженні їх пластичності та втомної довговічності.

Розроблено технологію підвищення довговічності виробів з однофазних титанових сплавів регламентованим зміцненням поверхневих шарів металу домішками втілення (киснем).

Розроблено технологію отримання високоміцних деталей роз’ємних з’єднань підвищеного ресурсу із титанового сплаву ВТ22 (в частині поверхневого зміцнення хіміко-термічною обробкою).

5. Публікації

 1. Titanium Alloys - Towards Achieving Enhanced Properties for Diversified Applications; / Chemico-thermal Treatment of Titanium Alloys – Nitriding. Chapter7 / Iryna Pohrelyuk Viktor Fedirko / Book edited by Prof. Dr. Akm Nurul Amin. – InTech, 2012. – Р. 141 – 174.
 2. Titanium Alloys - Advances in Properties Control / Modelling of Microstructural Evolution of Titanium During Diffusive Saturation by Interstitial Elements. Chapter 3 / Yaroslav Matychak, Iryna Pohrelyuk, Viktor Fedirko, Oleh Tkachuk; book edited by Jan Sieniawski and Waldemar Ziaja. -  InTech, 2013. – Р. 45 – 68.
 3. Физико-технические проблемы современного материаловедения. Інженерія поверхні титанових сплавів в контрольованих газових середовищах / В.М.Федірко, І.М. Погрелюк. - Київ: Академперіодика, 2013. – С. 576 – 598.
 4. Вплив низькотемпературного оксидування та оксинітрування на фретингостійкість титанового сплаву ВТ22 / І.М Погрелюк, О.І. Духота, О.Г. Моляр, А.Т. Пічугін, О.Г. Лук’яненко // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2012. - №2. – C. 85 – 90.
 5. Gas nitriding and subsequent oxidation of Ti-6Al-4V alloys / Dong Bok Lee, Iryna Pohrelyuk, Oleh Yaskiv, Jae Chun Lee // Nanoscale Research Letters 2012, 7:21
 6. Исследование износостойкости термодиффузионных боридонитридных покрытий на титановых сплавах / Погрелюк І.М., Федірко В.М., Самборський О.В. // Трение и износ. – 2012. - Vol. 33, № 5. – С. 528–536.
 7. Carbo-oxidising of titanium by diffusion treatment in carbon-oxygen containing media / Yaskiv O., Pohrelyuk I., Dong Bok Lee, Fedirko V.M., Huryn S.V. // International Heat Treatment and Surface Engineering. – June 2012. – Volume 6. – Number 2. – P. 72-79(8).
 8. Corrosion behaviour of Ti-6Al-4V alloy with nitride coatings in simulated body fluids at 36 oС and 40 oС / I. M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // ISRN Corrosion, Volume 2013 (2013), Article ID 241830, 7 pages
 9. Формування функціональних поверхневих шарів на деталях кріплення з титанового сплаву ВТ22 для забезпечення підвищеного рівня службових характеристик / В. М. Федірко, І. М. Погрелюк, А. Т. Пічугін, О. Г. Лук’яненко // Цільова комплексна програма НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин». Збірник наукових статей за результатами, отриманими в 2010-2012 рр. – К.: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАНУ, 2012. – С. 547-552.
 10. Corrosion resistance of Ti-6Al-4V alloy with nitride coatings in Ringer’s solution / I.M. Pohrelyuk, V.M. Fedirko, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // Corrosion Science. – 2013. – Vol. 66. - P. 392–398.
 11. Азотирование титанового сплава ВТ6 / В.Н.Федирко, А.А. Ильин, И.Н.Погрелюк, С.В.Скворцова, А.Г.Лукьяненко, Т.М.Кравчишин // Титан. - 2013. - №4. - С.32-39.
 12. Effect of oxidation of nitride coatings on corrosion properties of Ti-6Al-4V alloy in 0.9% NaCl at 40 оС / I. M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // Central European Journal of Chemistry. - February 2014, Volume 12, Issue 2, pp 260-265.
 13. Карбооксидирование титана газофазовым методом из порошков / Гурин С.В., Погрелюк И.Н., Федирко В.Н. // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2014. - №1 (703). – С. 22 – 30.
 14. Зносотривкість пари тертя азотований титан ВТ1-0/хірулен / І.М.Погрелюк, С.Є.Шейкін, І.Ю.Ростоцький // Літопис травматології та ортопедіїЇ. – 2014. - № 1-2. - С. 72 – 75.
 15. Diffusion of Nitrogen and Phase-Structural Transformations in Titanium / O. Tkachuk, Ya. Matychak, I. Pohrelyuk, V. Fedirko // Металлофиз. новейшие технол. / Metallofiz. Noveishie Tekhnol. – 2014. - т. 36, № 8. - С. 1081–1090.
 16. On the effectiveness of commercially pure titanium–chirulen endoprosthetic friction pairs / S.E. Sheykin, I.M. Pohrelyuk, A.G. Mamalis // Journal of Biological Physics and Chemistry. – 2014. - 14. – P. 11–17.
 17. Твердорастворное упроч­нение поверхностного слоя титановых сплавов: Ч. 1 Влияние на механические свойства / В.Н. Федирко, А.Г. Лукьяненко, В.С. Труш // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2014. – № 7 (709). – С. 27-33.
 18. Твердорастворное упрочнение поверхностного слоя титановых сплавов: Ч. 2 Влияние на металлофизические свойства / В.Н. Федирко, А.Г. Лукьяненко, В.С. Труш // Металловедение и термическая обработка металлов. – 2014. – № 12 (714). – С. 26-30.
 19. Влияние комплексных технологий обработки на структурное состояние поверхности и эксплуатационные свойства медицинских имплантатов из титанового сплава ВТ6 / А.А. Ильин, В.Н. Федирко, А.М. Мамонов, С.М. Сарычев, Ю.В. Чернышова // Титан. – 2014. – № 4. – C. 22-29.
 20. Влияние твердорастворного упрочнения поверхности на усталостные свойства и микроструктуру титанового сплава ВТ1-0 / В. Н. Федирко, А. Г. Лукьяненко, А. Т. Пичугин, В. С. Труш // Упрочняющие технологии и покрытия. – 2014. – № 1. – С. 21-26.
 21. Корозійна тривкість титану та шляхи її підвищення / Овчинников О.В., Погрелюк І.М., Скребцов А.А., Проскурняк Р.В., Швачко Х.С. // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – 2014. - №1. – С. 20 – 25.
 22. Corrosion behaviour of thermodiffusion coatings on titanium implants in simulated body fluids / Oleh Tkachuk, Roman Proskurnyak, Iryna Pohrelyuk, Viktor Fedirko // Solid State Phenomena. - 2015. – Vol.227. – P. 503 – 506.
 23. Corrosion resistance of Ti-6Al-4V alloy with oxidized nitride coatings in Ringer's solution / I. Pohrelyuk, V. Fedirko, O. Tkachuk, R. Proskurnyak // Inżynieria powierzchni. – 2015. - №1. – S. 38 – 46.
 24. До питання використання титану у вузлах тертя штучних суглобів / С.Є.Шейкін, І.М. Погрелюк, Д.В.Єфросінін,  І.Ю. Ростоцький, Д.А. Сергач // Наука і інновації. -2015. - 11(3). – C. 5 – 12.
 25. Антифрикционные характеристики титанового сплава ВТ6 после термоводородной обработки и последующего азотирования / И. Н. Погрелюк, С. В. Скворцова, В. Н. Федирко, В. С. Спектор, А. Г. Лукьяненко, О. В. Ткачук // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. - №3. – С. 90 – 99.
 26. Підвищення надійності і ресурсу титанових компонентів медичних вузлів тертя / Шейкін С.Є., Погрелюк І. М., Сергач Д. А. // Надтверді матеріали. – 2015. – 37, №5. – С. 75–82.
 27. Підвищення зносотривкості двофазного титанового сплаву ВТ22 шляхом деформаційно-дифузійного зміцнення / І.М. Погрелюк, Т.М. Кравчишин, С.М. Лаврись // Цільова комплексна програма НАН України «Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин». Збірник наукових статей за результатами, отриманими в 2013-2015 рр. – К.: Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, 2015. – С. 35 - 44.
 28. Влияние термоводородной обработки на антифрикционные свойства азотированного титанового сплава ВТ6 / И. Н. Погрелюк, С. В. Скворцова, В. Н. Федирко, А. Г. Лукьяненко, В. С. Спектор, О. В. Ткачук // Трение и знос. 2016. – 37, №3. – С. 352 – 360.
 29. Effect of thermodiffusion nitriding on cytocompatibility of Ti-6Al-4V titanium alloy / I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak, N.M. Boiko, O.Yu. Kluchivska, R.S. Stoika // JOM. – April 2016. - Volume 68, Number4, P. 1109-1115.
 30. Вплив азотування під час комбінованої обробки на зносотривкість титанового сплаву ВТ22 / І.М. Погрелюк, С.М, Лаврись // Проблеми трибології. - 2016. - №1. – С. 80 – 84.
 31. Вплив навантаження під час обкочування на структуру та зносотривкість титанового стопу ВТ22 / І.М. Погрелюк, С.М.Лаврись // Металлофизика и новейшие технологии. – 2016. - т. 38, № 6. – С. 783—793.
 32. Вплив складу вихідної порошкової суміші на пористість спеченого титану і корозійні характеристики в агресивних середовищах / І.М. Погрелюк, О.В. Овчинников, А.А, Скребцов, Х.С. Швачко // Порошкова металургія. – 2016. - 7/8. – С.82 -92.
 33. Increasing of functionality of c.p. titanium/UHMWPE tribo-pairs by thermodiffusion nitriding of titanium component / I. N. Pohrelyuk,. S. E. Sheykin, S. M. Dub, A.G. Mamalis, I. Yu. Rostotskii, O.V. Tkachuk, S.M. Lavrys // Biotribology. - 2016. - №7. – Р.  38–45.
 34. Вплив режиму обкочування під час деформаційно-дифузійної обробки на зносотривкість сплаву ВТ22 / І.М.Погрелюк, С.Є.Шейкін, С.М.Лаврись // Проблеми тертя та зношування. – 2017. - №1 (74). – С. 4 – 13.
 35. Влияние предварительного обкатывания на износостойкость азотированного сплава ВТ22 / И. Н. Погрелюк, В. Н. Федирко, С.М. Лаврись // Трение и износ. – 2017. - 38, №3. – С. 242 – 246.

 

 1. Стан проблеми

Застосування середньо та високоміцних (α+β)- титанових сплавів у конструкціях, які мають трибоспряження й експлуатуються за втомного навантаження та в агресивних середовищах, до теперішнього часу обмежене через невирішені питання поєднання поверхневого та об’ємного зміцнення таких виробів. Це обумовлено неможливістю шляхом застосування традиційних технологій обробки титанових сплавів задовольнити комплекс вимог до основного металу та до поверхонь пари тертя: висока поверхнева твердість, «ідеальна» шорсткість, відсутності неміцної фазової плівки та ін. Здатність титанових сплавів до самопасивації в агресивних середовищах, на чому базується їхня перспективність як матеріалів для хімічної промисловості, не виключає серйозних проблем, пов’язаних із занадто низькою зносотривкістю пасивних плівок, що обумовлює значні труднощі при застосуванні їх в конструкціях, які працюють в умовах тертя.

Тому сьогодні зусилля матеріалознавців спрямовані на розробку таких покриттів, які б були здатні забезпечити довговічність титановим виробам, у тому числі за дії контактних навантажень і активного хімічного середовища. Для роботи в умовах високих контактних і знакозмінних навантажень, у потоках корозивних середовищ, титанові сплави вимагають поліпшення зносотривкості, фретингостійкості, корозійної тривкості й т.п. Підвищити вищевказані характеристики дозволяють, зокрема, такі способи поверхневого модифікування титанових сплавів як оксидування, азотування, навуглецювання традиційними методами хіміко-термічної обробки та високоенергетичними методами іонного та плазмового напилення, лазерної імплантації, хіміко-парового осадження (CVD-процес), фізичного осадження з парової фази (PVD-процес) та ін. Однак недоліком покриттів, нанесених високоенергетичними методами на титанові сплави, є їхня низька роботоздатність при середніх та великих контактних навантаженнях в умовах трибокорозії. Це обумовлено високою твердістю тонкого шару покриття при середньоміцній та пластичній матриці, у результаті чого такі покриття можуть продавлюватися, відриватися або задиратися під час роботи. Порушення щільності захисних покриттів з утворенням ювенільних поверхонь в агресивних середовищах приводить до непередбачуваних наслідків. З літературних джерел відомо, що монопокриття дозволяють підвищити зносотривкість у 2,5…3,5 рази, а багатошарові покриття можуть збільшити роботоздатність виробів у десятки разів, особливо за динамічної дії навантажень (ударні, переривчасті, циклічні навантаження й т.п.). Також відомо, що для підвищення зносотривкості необхідно збільшити мікротвердість поверхневого шару та, в той же час, забезпечити наявність демпфуючого шару для релаксації напружень і зупинення росту тріщин під дією пружних та термопружних деформацій. Тому наукові школи різних країн намагаються на (α+β)- титанових сплавах середньої та високої міцності для роботи в умовах трибокорозії створити різними методами та їх комбінаціями композиційні зносо- та корозійнотривкі покриття, які мали б функціональний перехідний шар між покриттям і матрицею. Таким чином, проблема створення нових композиційних матеріалів на основі титанових сплавів з використанням наукоємних пріоритетних технологій, що забезпечують високу зносотривкість, втомну міцність, корозійну тривкість в агресивних середовищах на даний час має світовий пріоритет.

Загалом детально проблеми та завдання інженерії поверхні для розвитку сучасного машинобудування викладено у статті д-ра техн. наук Ю.А. ХАРЛАМОВА (Східно-Український національний університет) http://mehanik-ua.ru/sbornik-statej/1190-inzheneriya-poverkhnosti-i-razvitie-sovremennogo-mashinostroeniya.html