ФІЗИКО-МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМ. Г.В. КАРПЕНКА НAH УКРАЇНИ
KARPENKO PHYSICO-MECHANICAL INSTITUTE OF THE NAS OF UKRAINE

 
 • 22-1 Бібліотека
 • 22-2 Науково-технічний архів
 • 22-3 Канцелярія
 • 22-4 Редакція
 • 22-5 Сектор трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності
 • 22-6 Аспірантура, докторантура

Науково-організаційний відділ ФМІ ім. Г.В. Карпенка НАН України є самостійним структурним підрозділом інституту, який згідно з Законом України "Про наукову і науково-технічну діяльність" виконує науково-технічну та науково-організаційну роботу, спрямовану на методичне, організаційне забезпечення та координацію наукової та науково-технічної діяльності наукових підрозділів інституту.

Основним завданням відділу є організаційно-технічне забезпечення наукового процесу в інституті, а саме:

 • науково-методичне та організаційне забезпечення виконання науково-дослідних робіт інституту;
 • підготовка звітних матеріалів з виконання плану НДР, річних звітів про наукову та науково-організаційну діяльность інституту;
 • забезпечення охорони об''єктів інтелектуальної власності, проведення патентних досліджень і оформлення матеріалів на винаходи, "ноу-хау", продаж ліцензій в співробітництві з Державним департаментом інтелектуальної власності МОН;
 • редагування та випуск міжнародного журналу “Фізико-хімічна механіка матеріалів”, науково-технічного збірника “Відбір і обробка інформації”,  монографій, навчальних посібників тощо;
 • організація роботи з підготовки наукових кадрів в докторантурі і аспірантурі; контроль виконання робочих планів підготовки дисертаційних робіт на здобуття наукових ступенів, проведення щорічної атестації докторантів та аспірантів;
 • допомога підрозділам інституту з підготовки і проведення конкурсів на заміщення вакансій наукових посад та оформлення матеріалів до ВАК України з присудження наукових звань;
 • забезпечення наукових співробітників інформаційними матеріалами з основних напрямків діяльності інституту, проведення тематичних виставок нових наукових видань, надання науковцям інформаційних матеріалів через бібліотеку та Інтранет, а також через сектор міжнародних зв'язків;
 • збереження наукової спадщини інституту, упорядкування документів і складання довідкового апарату до науково-технічного архівного фонду, підготовка історичних довідок про діяльність інституту та його видатних співробітників;
 • організація зв''язків із засобами масової інформації і підготовка рекламних матеріалів щодо нових наукових розробок інституту та науково-організаційної діяльності;
 • організація, підготовка та представлення наукових розробок на всеукраїнських та міжнародних виставках;
 • обслуговування працівників та надання допомоги науковим підрозділам для своєчасного і якісного виконання науково-дослідних робіт через канцелярію та науковий архів інституту.
Заліско  Михайло  Іванович
Завідувач відділом
Кімната:  ГК-75а; тел. вн.: 35-75
тел. роб: +38 (032) 229-65-75
тел. моб: +38 (050) 505-26-83
e-mail: zalisko@ipm.lviv.ua
skype: michael.zalisko
 
 

Прізвище, ініціали

Кімната

Телефон

 

 Заліско М. І.

ГК-75а

+38 (032) 229-65-75 вн.:3575

 Детальніше 

 Кутень С. Й.

ГК-114

вн.:3397

 Детальніше 

 Сліпець А. О.

ГК-114

вн.:3397

 Детальніше 

 

22-1                                Бібліотека

 Клапків І. С.

ГК-2_пов

+38 (032) 229-62-81

вн.:3281

 Детальніше 

 Кульчицький М. Р.

ГК-2_пов

вн.:3281

 Детальніше 

 

22-2                                Науково-технічний архів

 Проців Н. М.

ГК-89

+38 (032) 229-63-91

вн.:3391

 Детальніше 

 

22-3                                Канцелярія

 Сохоцька Л. І.

ГК-71

+38 (032) 229-62-22 вн.:3222

 Детальніше 

 

22-4                                Редакція

Прізвище, ініціали

Кімната

Телефон

 

 Бриняк Д. С.

ГК-93

вн.:3230

 Детальніше 

 Досин О. Т.

ГК-93

вн.:3230

 Детальніше 

 Єлейко Л. Є.

ГК-101

вн.:3355

 Детальніше 

 Калинюк І. В.

ГК-94

вн.:3884

 Детальніше 

 Кокот Р. Р.

ГК-97

+38 (032) 263-73-74 вн.:3460

 Детальніше 

 Копчак Л. Г.

ГК-94

3884

 Детальніше 

 Кулик Г. М.

ГК-94

3884

 Детальніше 

 

22-5 Сектор трансферу технологій, інноваційної діяльності та інтелектуальної власності

 Бризіцка Л. П.

ГК-101

вн.:3355

 Детальніше 

 Даревич Р. Р.

ГК-75а

вн.:3575

 Детальніше 

 Презлята М. М.

ГК-114

+38 (032) 229-63-97 вн.:3397

 Детальніше 

 

22-6                                Аспірантура, докторантура

Франкевич Л. Ф.

ГК-68

+38 (032) 229-62-65 вн.:3265

 Детальніше 

Рицар Д. І.

ГК-68

вн.:3265

 Детальніше 

 

 При ФМІ працює докторантура і аспірантура з підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації з таких спеціальностей: 

№ з/п

Код та найменування спеціальності

Номер, дата наказу МОН України щодо розширення освітньої діяльності

1

113 Прикладна математика

№966; 11.08.2016 р.

2

132 Матеріалознавство

№966; 11.08.2016 р.

3

161 Хімічні технології та інженерія

№966; 11.08.2016 р.

 

Вступ до аспірантури  2019 року

Прийом заяв до 10 вересня 2019 року.

До заяви необхідно додати документи згідно з положенням про прийом до аспірантури.

Звертатись за адресою: 79060, Львів, вул. Наукова, 5, кім.68, 70,

тел. +38 (032) 229 62 65, +38 (032) 263 70 49.

моб. тел. +38 (097) 701 70 74

Вступники до аспірантури подають на ім’я керівника наукової установи такі документи:

заяву;

особовий листок з обліку кадрів;

список опублікованих наукових праць і винаходів. Аспіранти, які не мають опублікованих наукових праць і винаходів, подають наукові доповіді (реферати) з обраної ними наукової спеціальності;

медичну довідку про стан здоров’я за формою №286-у;

копію диплома про закінчення вищого навчального закладу із зазначенням одержаної кваліфікації спеціаліста або магістра (особи, які здобули відповідну освіту за кордоном, – копію нострифікованого диплома);

посвідчення про складання кандидатських іспитів (за наявності складених кандидатських іспитів).

Паспорт та диплом про вищу освіту подаються вступником особисто.

Прийом документів до аспірантури проводиться до 10 вересня 2019 р.

Зарахування до аспірантури Інституту – з 01.11.2019 р.

Термін навчання 4 роки.

Адреса Інституту:   79060, Львів, вул. Наукова, 5, кім.68, 70,

тел. +38 (032) 229 62 65, +38 (032) 263 70 49.

 

Підставою для оголошення прийому на навчання до аспірантури для здобуття вищої освіти за ступенем доктора філософії за певною спеціальністю є ліцензія на провадження освітньої діяльності за третім (освітньо-науковим) рівнем, видана в порядку, встановленому законодавством.

Правила прийому розроблені відповідно до Закону України від 01.07.2014 року № 1556-VII «Про вищу освіту», «Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України № 261 від 23.03.2016р. та листа НАН України №10/119 від 29.07.2016 р.

Правила прийому до аспірантури ФМІ діють впродовж відповідного навчального року.

До аспірантури приймаються особи, які здобули ступінь магістра (освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліста).

Нормативний строк підготовки доктора філософії в аспірантурі становить чотири роки.

Вступні випробування на навчання в аспірантурі складаються з:

 • вступного іспиту зі спеціальності;
 • вступного іспиту з іноземної мови (за вибором — англійської, німецької або французької) в обсязі, який відповідає рівню B2. Вступник, який підтвердив міжнародним сертифікатом свій рівень знання іноземної мови (зокрема, англійської мови дійсним сертифікатом тестів TOEFL або International English Language Testing System, або сертифікатом Сambridge English Language Assessment), звільняється від складання вступного іспиту з іноземної мови. Зазначені сертифікати прирівнюються до результатів вступного випробування з іноземної мови з оцінкою «відмінно».

Прийом на навчання до аспірантури ФМІ здійснюється на конкурсній основі за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови.

До вступних випробувань допускаються вступники, які вчасно подали всі необхідні документи для вступу.

Приймальна комісія може відмовити вступнику у допуску до проходження вступних випробувань в аспірантуру:

 • у зв’язку з неподанням у встановлений термін всіх або окремих документів, визначених Правилами прийому (див. Перелік, форми та зразки документів);
 • у зв’язку з поданням недостовірних даних.

Вступ поза конкурсом для здобуття ступеня доктора філософії не допускається.

Конкурсний бал вступника формується шляхом додавання позитивних оцінок за результатами вступних випробувань зі спеціальності та іноземної мови.

Приймальна комісія приймає рішення щодо рекомендації вступників до зарахування.

  С П И С О К

аспірантів Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України станом

на 1 січня 2019 року

№№

пп

Прізвище, ім’я, по батькові

Рік народження

Націо­нальн.

Рік закінчення вузу

Дата зарахування до аспіран­тури

Дата закінчення аспіран­тури

Наукова спеціальність

Шифр спеціально­сті

Науковий керівник (науковий ступень, вчене звання)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Перший рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

 1.  
Гембара
Назар
Тарасович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

 1.  
Гриненко 
Михайло Васильович

1995

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., ст.н.с.,
Д. Б. Куриляк

 1.  
Слєпко
Роман
Тарасович

1994

укр.

2018

01.11.

2018

31.10.

2022

Прикладна математика

113

д.ф.-м.н., проф.,
І. М. Яворський

Другий рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

 1.  
Сапужак 
Ярослав Ігорович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., ст.н.с.
О. В. Гембара

 1.  
Райтер
Орест Костянтинович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Прикладна математика

113

д.т.н., проф., чл.-кор. НАН України,
О. Є. Андрейків

 1.  
Шефер
Марек Славомирович

1994

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с.
Д.В. Рудавський

 1.  
Лозован
Віталій
Петрович

1995

укр.

2017

01.11.

2017

31.10.

2021

Матеріалознавство

132

д.ф.-м.н., проф. В. М. Юзевич

Третій рік підготовки за програмою підготовки докторів філософії

Очна форма навчання

 1.  

МЕЛЬНИК Христина Романівна

1983

укр.

2005

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., проф. І.М.Погрелюк

 1.  

КОНОНЮК Олександр Петрович

1993

укр.

2016

01.11.

2016

31.10.

2020

Матеріалознавство

132

д.т.н., ст.н.с., пров.н.с.

І.І.Булик

Четвертий рік підготовки

без відриву від виробництва (б/в)

1.

ЗАДОРОЖНА
Христина Романівна

1982

укр.

2004

01.11.

2017

30.06.

2019

Матеріалознавство

05.02.01

д.т.н., ст.н.с. М.М.Студент

 

 

С  П  И  С  О  К

докторантів, які проходять підготовку в докторантурі

Фізико-механічного інституту ім. Г.В. Карпенка НАН України

станом на 1 січня 2019 року

 

№№

пп

Прізвище, ім”я, по батькові докторанта

Рік народженнаціональність

Рік закінчен.

вузу

Рік закінчен. аспіран­тури

Місце роботи,посада, вчений ступінь і звання

Дата зарахув. до докторанту

ри

Дата закінчення докторан­тури

Шифр спеціальності, по якій поступив до докторантури

Прізвище, ініціали, вчений ступінь і звання наукового консультанта

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

1.

КОЛЕСНІКОВ
Валерій Олександрович

1976, укр.

1999

-

ФМІ НАН України

к.т.н.

01.09.

2017 р.

31.08.

2019 р.

132 – Матеріалознавство

д.т.н., проф.

О. І. Балицький

2.

ІВАСЕНКО
Ірина
Богданівна

1974,

укр.

1995

1998

ФМІ НАН України

к.т.н., ст.н.с.

01.09.

2018 р.

31.08.

20120 р.

132 – Матеріалознавство

Д.т.н., проф.
Р.А. Воробель

                           

 

Директор інституту                                                            З.Т. Назарчук

 

Директор – к.т.н. І.Й. Сидорак.

     Державне мале підприємство “Газотермік” створено Фізико-механічним інститутом (Засновник) у 1991 році. Статутна діяльність державного малого підприємства “Газотермік” передбачає виконання робіт, пов’язаних із розробкою та нанесенням електрометалізаційних покрить різного функціонального призначення, а також створення обладнання для відповідного технічного і технологічного забезпечення процесу. Підприємство має відповідне обладнання для нанесення покриттів їх механічної обробки, а також висококваліфікований технічний персонал для виконання робіт.
     Разом з цим у ФМІ НАН України протягом тривалого періоду ведуться розробки та дослідження фізико-механічних властивостей електрометалізаційних покриттів з застосуванням нових порошкових дротів. Ці роботи виконуються в рамках як тематики відомчого замовлення, так і цільової програми НАН України “Ресурс” на предмет створення високоефективних зносостійких та корозійностійких покриттів.
     В зв’язку з цими плановими роботами інституту, дослідно-виробнича база  ДМП “Газотермік” активно використовується для забезпечення виконання окремих розділів тематики інституту і, зокрема, для виготовлення нових порошкових дротів, нанесення покриттів як на дослідні зразки, так і на натурні об’єкти з метою їх практичної перевірки.
     За час існування підприємства на замовлення інституту виготовлено дослідні партії нових типів електродних порошкових дротів для створення  електрометалізаційних покриттів з високою адгезією та підвищеними  трибологічними властивостями.
     Проведена дослідно-промислова перевірка ефективності технології електро-дугового нанесення відновних та захисних покриттів з нових порошкових дротів системи легування Fe-Cr-B-Al Fe-Cr-Al-Ті для захисту від абразивного, корозійно-абразивного зношування деталей установок  харчопереробної, транспортної, оборонної та видобувної галузі.
     Зазначені покриття і технології рекомендовані для широкого застосування на підприємствах  харчопереробної промисловості, транспортної і гірничодобувної галузі та для ремонту спецтехніки тощо.

 
 

Кредо відділу:

 • розроблення і розвиток математичних методів механіки руйнування;
 • побудова розрахункових моделей і критеріїв руйнування тіл із тріщинами та концентраторами напружень різної природи;
 • розвиток теоретичних засад ін’єкційних зміцнювальних технологій.

Основні напрямки досліджень: механіка деформівного твердого тіла, механіка руйнування матеріалів та механіка контактної взаємодії твердих тіл; контакно-втомні пошкодження і довговічність трибоз’єднань;  комп’ютерне моделювання, інтегральні рівняння.

Склад відділу:

Силованюк
Віктор Петрович
Завідувач відділу,
д.т.н., професор
3-270    
sylovan@ipm.lviv.ua
 
 
Саврук
Михайло Петрович
провідний науковий співробітник
доктор ф.-м.наук
професор
3-366, +38(032)263-22-55
 
Юзевич
Володимир Миколайович
Провідний науковий співробітник,
д. ф.-м.н., проф.
сл. +38(032)296 709, 3 360
моб. +38(097) 3444886
 

Дацишин
Олександра Петрівна

провідний науковий співробітник
д.т.н.
3-275    
datsyshy@ipm.lviv.ua

Кравець
Володимир Степанович

старший науковий співробітник
к.ф.-м.н.
3-613    
vlad@ipm.lviv.ua
 
 
Онишко
Любов Йосипівна

науковий співробітник
к.т.н.
3-268    
dep14@ipm.lviv.ua
 

науковий співробітник к.т.н. Івантишин Н.А.

науковий співробітник к.ф-м.н. Марченко Г.П.

молодший науковий співробітник к.т.н. Глазов А.Ю.

молодший науковий співробітник к.т.н. Ліснічук А.Є.

молодший науковий співробітник Чорненький А.Б.

провідний інженер Біда Н.М.

інженер І категорії Кваснюк О.І.

інженер І категорії Кравчук О.А.

інженер ІІ категорії Рудавська І.А.

         Публікації:
Монографії:
 1. Panasyuk V.V., Marukha V.I., Sylovayuk V.P. Injection Technologies for the Repair of Damaged Concrete Structures // „Springer” – 2014 – 230 p.
 2. Саврук М.П., Казберук А. Концентрація напружень у твердих тілах з вирізами // Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. посіб. / За заг. ред.
  В. В. Панасюка // Львів : СПОЛОМ. – 2012. – 14. – 384 с.
  Savruk M.P., Kazberuk A. Stress concentration in solids with notches // Fracture mechanics and strength of materials: Reference book / Editor-in-chief V. V. Panasyuk. V. 14. – Lviv: Publishing House Spolom”, 2012. – 384 p.
 3. Маруха В.І., Панасюк В.В., Силованюк В.П. Ін’єкційні технології відновлення роботоздатності пошкоджених споруд тривалої експлуатації: Довідн. посіб. / За заг. ред. В. В. Панасюка // Львів: Сполом, 2009. – 262 с.
  Marukha V.I., Panasyuk V.V., Sylovanyuk V.P. Injection technologies of damaged long-term operation structures renewal // Fracture mechanics and strength of materials: Reference book / Editor-in-Chief V.V. Panasyuk. V. 12. – Lviv: PH “Spolom”, 2009. – 262 p.
 4. Саврук М.П. Українсько-англійський науково-технічний словник, К.: Наук. думка, 2008, 912 с.
  Savruk M.P. Ukrainian-English scientific and engineering dictionary К.: Nauk. dumka, 2008, 912 p.
Статті:
 1. Дацишин О.П., Марченко Г.П., Глазов А.Ю., Левус А.Б. Вплив стискальних залишкових напружень на поширення зсувних поверхневих тріщин у залізничних рейках // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. – 51, № 2. Datsyshyn O.P., Marchenko H.P., Glazov A.Yu., Levus A.B. Effect of compressing residual stress on the propagation of shear surface cracks in railway rails // Materials Science. – 2015. – 51, № 2.
 2. Panasyuk V.V., Datsyshyn O.P. Material damages and life time of solids under a cyclic contact // Procedia Materials Science. – Is. 3. – 2014. – Р. 1250-1256.
 3. Дацишин О.П. Моделювання утворення контактно-втомних пошкоджень і оцінювання довговічності елементів трибоспряжень // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – 47, № 2. – С. 67-78. Datsyshyn O.P. Modeling of the initiation of contact fatigue damages and estimation of the durability of elements of tribological conjunctions // Materials Science. – 2011. – 47, № 2. – P. 188-200.
 4. Datsyshyn O.P., Panasyuk V.V., Glazov A.Yu. Modelling of fatigue contact damages formation in rolling bodies and assesment of their durability // Wear. – 2011. – 271, Is. 1-2. – С. 186-194.
 5. Кравець В.С. Метод сингулярних інтегро-диференційних рівнянь у плоских динамічних задачах механіки руйнування // Фіз.-хім. механіка матеріалів. - 2010. - 46, № 2. - С.95-110. Kravets’ V. S. Method of Singular Integrodifferential Equations in Plane Dynamic Problems of Fracture Mechanics // Materials Science. – 2010. – 46, № 2. – P. 234–253.
 6. Savruk M.P., Kazberuk A. Two-dimensional fracture mechanics problems for solids with sharp and rounded V-notches // Int. J. Fract. – 2010. – 161, № 1. – P. 79–95.
 7. Panasyuk V.V., Savruk M.P. On the determination of stress concentration in a stretched plate with two holes, J. Math. Sci., 2009, 162, № 1, 132-148.
 8. Panasyuk V.V., Sylovanyuk V.P., Marukha V.I. Static and cyclic strength of a cracked body which strengthened by injection technologies // Acta mechanica et automatica. – 2007, V.1, – №1, Р.85-88.
 9. Маруха В.І., Середницький А.Я., Гнип І.П., Силованюк В.П. Розробка ін’єкційних технологій та створення пересувного устаткування для діагностики та відновлення працездатності бетонних і залізобетонних конструкцій і споруд, що експлуатуються в умовах корозійно-механічного руйнування // Наука та інновації. – 2007. – т. 3 – №5. – С.55-62.
 10. Datsyshyn O.P., Kadyra V.M. A fracture mechanics approach to prediction of pitting under fretting fatigue conditions // International Journal of Fatigue.  – 2006. – 28, Is. 4. – P. 375-385.                                   
Партнери:
 1. Білостоцький технологічний університет, м. Білосток, Польща
 2. Національний авіаційний університет (м. Київ)
 3. Кафедра машинознавства (д.т.н., проф. Кіндрачук М.В.);
 4. Кафедра технологій відновлення авіаційної техніки (к.т.н., ст.н.сп. Духота О.І. )
 5. Відділ №12 міцності та довговічності конструкцій за складного навантаження (д.т.н. Іваницький Я.Л., к.т.н. Штаюра С., Ленковський Т.);
 
 
 

Кредо відділу: розроблення методів оцінювання та способів підвищення фізико-механічних властивостей, зокрема циклічної тріщиностійкості, конструкційних і функціональних матеріалів шляхом оптимізації їх хімічного і фазового складу та морфології структури з урахуванням мікромеханізмів руйнування за впливу експлуатаційних середовищ, насамперед воденьвмісних.
Основні напрямки досліджень:

 • фундаментальні аспекти втоми матеріалів на стадіях зародження і росту тріщини за низьких і високих температур та впливу робочих середовищ (vtoma, zal);
 • підвищення втомної довговічності високоміцних колісних і пружинних сталей та алюмінієвих сплавів і їх зварних з'єднань (залізничний і авіаційний  транспорт та космічна техніка) (Hol+Kyluk, koleso, microskop);
 • оптимізація фізико-механічних властивостей металічних, керамічних і композиційних матеріалів, у тому числі наноструктурованих, за впливу відновлювальних і окиснювальних технологічних середовищ (паливні комірки водневої енергетики); (komirky, Podhurska-1)
 • моніторинг напружено-деформованого стану та деградації структури і механічних властивостей матеріалів і елементів конструкцій неруйнівними методами за зміною їх фізичних характеристик. (Holovatuk)

Склад відділу:

Осташ
Орест Петрович
завідувач відділу,
доктор техн. наук, професор
+38(032)2635100
 
Андрейко
Ігор Михайлович
старший науковий співробітник,
к.т.н., ст. н. с.
+38(032)2634028
Василів
Богдан Дмитрович
старший науковий співробітник,
к.т.н., ст. н. с.
+38(032)2296693
Чепіль
Роман Володимирович
старший науковий співробітник,
к.т.н.
+38(032)2296245
Віра
Володимир Володимирович
науковий співробітник,
к. т. н.
+38(032)2634028
Головатюк
Юрій Володимирович
науковий співробітник,
к. т. н.
+38(032)2634028
Івасишин
Андрій Дмитрович
науковий співробітник,
к. т. н.
+38(032)2296693
Кулик
Володимир Володимирович
науковий співробітник,
к. т. н.
+38(032)2634028
Грибовська
Вікторія Іванівна
молодший науковий співробітник
+38(032)2296245
Подгурська
Вікторія Ярославівна
молодший науковий співробітник
+38(032)2296693
 

Шаповалов Герогій Олександрович  Інженер І кат.  +38(032)2296608

Пронік Василь Михайлович  інженер ІІ кат.  +38(032)2634028

Горак Ігор Степанович  технік І кат.  +38(032)2296608

Тепла Ніна Михайлівна  технік І кат.  +38(032)2296245  ninatepla@yandex.ru

Кисилевський Лев Несторович  технік ІІ кат.  +38(032)2296608

Перегінець Володимир Миколайович  слюсар 6 р.  +38(032)2296608

Чабан Михайло Іванович  слюсар 6 р.  +38(032)2296608

Фотографії продукції, обладнання:

 
 
         Публікації:
 1. Ostash O.P., Chepil R.V., Vira V.V. Fatigue crack initiation and propagation at different stress ratio values of uniaxial pulsating loading // Fatigue and Fracture of Engineering Materials and Structures. – 2011. – 34. –p. 430 – 437.
 2. Two-frame phase-shifting interferometry for retrieval of smooth surface and its displacements / L.I. Muravsky, O.P. Ostash, T. I. Voronjak et al. // Optics and Lasers in Engineering.— 2011. – 49, № 3. – P. 305-312.
 3. Осташ О.П., Витвицький В.І. Двоїстість дії водню на механічну поведінку сталей і структурна оптимізація їх водневотривкості // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2011. – № 4. – С. 5-19.
 4. Ostash O.P., Vytvyts'kyi V.I. Duality of the action of hydrogen on the mechanical behaviour of steels  and structural optimization of their hydrogen resistance // Materials Science.- 2012.- 47(4).- P. 421-437.
 5. Про концепцію вибору сталей для високоміцних залізничних коліс / О.П. Осташ, В.Г. Анофрієв, І.М. Андрейко та ін. // Фіз.–хім. механіка матеріалів. – 2012. – № 6. – С. 7-13.
 6. Ostash O. P., Anofriev V. H., Andreiko I. M., Muradyan L. A., Kulyk V. V. On the concept of selection of steels for high-strength railroad wheels // Materials Science.- 2013.- 48(6).- P. 697-703.
 7. Вплив тривалої експлуатації на структуру і фізико-механічні властивості алюмінієвих сплавів типу Д16 і В95 / О. П. Осташ, І. М. Андрейко, Л. І. Маркашова та ін.  // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – №1. – С. 18-27.
 8. Ostash O. P., Andreiko I. M., Markashova L. І., Holovatyuk Yu. V., Semenets’ О. І., Koval’chuk L. B. Influence of long-term operation on the structure and physicomechanical properties of D16- and V95-type aluminum alloys // Materials Science.- 2013.- 49(1).- P. 13-24.
 9. Грибовська В. І., Чепіль Р. В. Оцінювання витривалості пружних клем рейкового скріплення КПП-5 // Фіз.-хім. механіка матеріалів.- 2013.- № 1.- С. 111-115. 
 10. Hrybovs’ka V. I., Chepil’ R. V. Estimation of the durability of elastic clamps of the KPP-5 rail fastening // Materials Science.- 2013.- 49(1).- P. 124-129.
 11. Діагностика технічного стану авіаконструкцій після довготривалої експлуатації / О.П. Осташ, Д.С. Ківа, В.М. Учанін та ін. // Техническая диагностика и неразрушающий контроль. – 2013. – № 2. – С. 15-22.
 12. Ostash O.P., Kiva D.S., Uchanin V.M, Semenets' O.I., Andreiko I.M., Golovatyuk Yu.V. Diagnostics of technical condition of aircraft structures after long-term service // Tekhnicheskaya Diagnostika I Nerazrushayushchiy Kontrol.- 2013.- № 2.- P. 15-22.
 13. Осташ О. П., Вольдемаров О. В., Гладиш П. В. Діагностування структурно-механічного стану сталей парогонів коерцитиметричним методом і прогнозування їх ресурсу // Фіз.-хім. механіка матеріалів.- 2013.- № 5.- С. 98-111.
 14. Ostash O. P., Vol’demarov O. V., Hladysh P. V. Diagnostics of the structural-mechanical state of steels of steam pipelines by the coercimetric method and prediction of their service life // Materials Science.- 2014.- 49(5).- P. 667-680.
 15. Вплив відновлювального і окиснювального середовищ на фізико-механічні властивості керамік ScCeSZ–NiO та YSZ–NiO / Б. Д. Василів, В. Я. Подгурська, О. П. Осташ та ін. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – № 2. – С. 5–13.
 16. Vasyliv B. D., Podhurs’ka V. Ya., Ostash O. P., Vasyl’ev О. D., Brodnikovs’kyi E. M. Influence of reducing and oxidizing media on the physicomechanical properties of ScCeSZ–NiO and YSZ–NiO ceramics // Materials Science.- 2013.- 49(2).- P. 135-144.
 17.  Andrzejczuk M., Vasylyev O. , Brodnikovskyi I. et al. Microstructural changes in NiO–ScSZ composite following reduction processes in pure and diluted hydrogen // Materials Characterization. – 2014. – №87. – P. 159–165.
 18. Низькотемпературна і корозійна циклічна тріщиностійкість алюмінієвих сплавів Д16АТНВ і В95Т1 після тривалої експлуатації /  О.П. Осташ, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк та ін. // Фіз.– хім. механіка матеріалів.– 2014. – №.3. – С. 38–44.
 19. Ostash O. P., Andreiko I. M., Holovatyuk Yu. V., Semenets’ O. I., Koval’chuk L. B. Low-temperature and corrosion fatigue crack-growth resistance of D16ATNV and V95T1 aluminum alloys after long-term operation // Materials Science.- 2014.- 50(3).- P. 350-357.
 20. Prikhna T., Cabioc'h T., Gawalek W., Ostash O. et al. Study of the thermal stability and mechanical characteristics of MAX phases of Ti-Al-C(N) system and their solid solutions // Advances in Science and Technology.-  2014. – 87. – P. 123–128.
 21. Prikhna T., Ostash O., Basuyk T. et al. Thermal stability and mechanical characteristics of  densified Ti3AlC2-based material // Solid State Phenomena.- 2015.- Vol. 230.- P. 140-143.
Патенти:
 1. Патент України на корисну модель №69091. Спосіб моделювання деградації конструкційних матеріалів в об'єктах тривалої експлуатації / О. П. Осташ, В.М. Учанін, І.М. Андрейко, Ю.В. Головатюк. – Опубл. 25.04.2012; Бюл. № 8.
 2. Патент України на корисну модель №71087. Спосіб прогнозування водневотривкості сталей / О. П. Осташ, В.І. Витвицький, Р. В. Чепіль. – Опубл. 10.07.2012; Бюл. № 13.
 3. Патент України на корисну модель №69067. Спосіб визначення розміру втомної зони передруйнування / О. П. Осташ, Р. В. Чепіль, І. М. Андрейко та ін. – Опубл. 25.04.2012; Бюл. № 8.
 4. Патент України на винахід №101424. Вихрострумовий спосіб визначення ступеня експлуатаційної деградації конструкційних матеріалів / О. П. Осташ, І.М. Учанін, І. М. Андрейко , Ю.В. Головатюк. – Опубл. 25.03.2013; Бюл. № 6.
 5. Патент України на корисну модель №78992. Спосіб обробки NiO-вмсіних анодів твердо оксидної паливної комірки / О. П. Осташ, Б. Д. Василів, В. Я. Подгурська, О. Д. Васильєв. – Опубл. 10.04.2013; Бюл. № 7.
 6. Патент України на корисну модель №83151. Спосіб рівномірного контактного електронагріву нагріву  зразків змінного перерізу / О. П. Осташ, Р. В. Чепіль, В.І. Грибовська. – Опубл. 27.08.2013; Бюл. № 16.
 7. Патент України на винахід №106168. Вихрострумовий спосіб визначення ступеня локальної деградації конструкційних матеріалів під  час довготривалої експлуатації / О. П. Осташ, І.М. Учанін, І. М. Андрейко  та ін. – Опубл. 25.07.2014; Бюл. № 14.
 8. Патент України на корисну модель №92330. Спосіб термічної обробки литих доевтектичних титанових сплавів системи Ti-Si-Al-Zr / О. П. Осташ, А. Д. Івасишин. – Опубл. 11.08.2014; Бюл. № 15.
 9. Патент України на винахід №106837. Спосіб прогнозування залишкового ресурсу згинів парогонів / О. П. Осташ, Р.В. Чепіль, О.В. Вольдемаров, П.В. Гладиш. – Опубл. 10.10.2014; Бюл. № 19.
 10. Патент України на винахід №106836. Спосіб оцінювання роботоздатності колісних сталей / О. П. Осташ, І. М. Андрейко, В.В. Кулик. – Опубл. 10.10.2014; Бюл. № 19.
 11. Патент України на корисну модель №94545. Жаростійкий матеріал для паливних комірок  // О. П. Осташ, Т.О. Пріхна, А. Д. Івасишин та ін. – Опубл. 25.11.2014; Бюл. № 22.
Партнери:

1.ДП "АНТОНОВ", м. Київ
SP "ANTONOV", Kyiv
2.ПАТ "Інтерпайп НТЗ", м. Дніпропетровськ
INTERPIPE NTRP, Dnipropetrovsk
3.КБ "Південне", м. Дніпропетровськ
Design Office Yuzhnoe, Dnipropetrovsk
4.Львівський державний завод "ЛОРТА"
SP "LORTA", Lviv
5.Інститут електрозварювання НАН України, м. Київ (чл.-кор. НАНУ В. Д. Позняков, д.т.н. О. А. Гайворонський, д.т.н. Т. М. Лабур, д.т.н. Л. І. Маркашова)
Paton Welding Institute NASU, Kyiv
6.Інститут проблем матеріалознавства НАН України, м. Київ (д.ф.-м.н. О. Д. Васильєв)
Frantsevich Institute for Problems of Materials Science of NASU, Kyiv
7.Інститут надтвердих матеріалів НАН України, м. Київ (чл.-кор. НАНУ Т. О. Пріхна)
Bakul Institute for Superhard Materials of NASU, Kyiv
8.Фізико-технологічний інститут сталі і сплавів НАН України, м. Київ (д.т.н. С. Я. Шипицин)
Physical and Technological Institute of Metals and Alloys of  NASU, Kyiv
9.Інститут чорної металургії НАН України, м. Дніпропетровськ (к.т.н. О. І. Бабаченко)
Nekrasov Institute for Ferrous Metallurgy of NASU, Dnipropetrovsk
10.Дніпропетровський національний університет (д.т.н. Н. Є. Калініна)
Oles Honchar National University, Dnipropetrovsk
11.Запорізький національний технічний університет (д.т.н. І. П. Волчок)
National Technical University, Zaporizhya

 

 

ІНФОРМАЦІЯ ОНОВЛЮЄТЬСЯ

 

 

З. Т. Назарчук
Директор, д. ф.-м. н., професор, академік НАН України
+38(032) 263-30-88
+38(032) 264-94-27
zinoviy.nazarchuk@gmail.com

 

В. В. Панасюк
Почесний директор, радник дирекції, д.т.н., професор, академік НАН України
+38(032) 264-86-88
panasyuk@ipm.lviv.ua
 

 

В.Р. Скальський
Заступник директора з наукової роботи, д.т.н., професор, член-кореспондент НАН України
+38(067) 90-55-279
+38(032) 263-12-64
skalsky.v@gmail.com

 

 

 

 
М. С. Хома
В.О. заступника директора з наукової роботи, доктор техн. наук, професор, член-кореспондент НАН України
+38(032)2631157

 

 

 

I.М. Андрейко
Заступник директора з нвп, к.т.н., ст. н. с.
+38(032)2634028

В.В. Корній
Учений секретар к.т.н., ст.н.с.
+38(097) 23-55-685
+38(032) 263-70-49
valia@ipm.lviv.ua

 

ІНФОРМАЦІЯ ОНОВЛЮЄТЬСЯ

Кредо відділу: сертифікація матеріалів і покривів, розроблення нових ізоляційних матеріалів; розроблення методів прогнозування довговічності та прискореної оцінки захисних властивостей покривів, розроблення нормативної документації у даній галузі.
Основні напрямки досліджень: розробка нових протикорозійних ізоляційних покривів; випробування реологічних, фізико-механічних, захисних та ізоляційних характеристик наступних матеріалів:

Бітумінозні, стрічкові та обгорткові матеріали. захисні покриття на їх основі. (Бітуми, композиції, мастики і покриття на їх основі. Матеріали бітумінозні, покрівельні та гідроізоляційні. Матеріали полімерні на основі ПВХ. Стрічкові ізоляційні  та обгорткові матеріали. Захисні  покриття на їх основі); Полімерні матеріали: лаки  і фарби, клеї, компаунди, захисні матеріали та покриття, вироби з пластмас (Матеріали лакофарбові та покриття на їх основі. Клеї та компаунди. Герметики. Смоли полімеризаційні та смоли одержані поліконденсацією і ступінчатою полімеризацією. Мастильні матеріали. Вироби з полімерів, труби і деталі трубопроводів); Теплоізоляційні і звукоізоляційні матеріали, покриття, вироби та конструкції (Органічні теплоізоляційні матеріали. Неорганічні теплоізоляційні матеріали. Матеріали геотекстильні, полотна неткані та конструкції)

Основні види діяльності лабораторії:

 • сертифікаційні випробування вітчизняних та імпортних плівкових, полімерних, лакофарбових, мастикових, протикорозійних покриттів та теплоізоляційних матеріалів, які використовуються в народному господарстві для захисту від корозії;
 • апробація нових матеріалів і конструкцій покрить;
 • консультації, експертиза нормативно-технічної документації, видача заключень на використання матеріалів;
 • участь у проведенні технічного нагляду виробництва матеріалів, контрольні та приймальні випробування покрить на об’єктах;
 • розробка та погодження технічних умов і стандартів на матеріали;
 • розробка методик випробувань матеріалів, передача замовникам копій розроблених лабораторією методик, технічних умов, стандартів та інших нормативних документів на теплоізоляційні та протикорозійні матеріали;
 • дослідження фізико-механічних та захисних властивостей матеріалів, участь в розробці нових протикорозійних матеріалів та покрить.

Склад відділу:

Черватюк
Володимир Арсенович  
Заступник директора з НТР
Завідувач лабораторії, к.т.н., ст.н.с.
+38(032)243-17-18, +38(032)263-40-66
+38(032)229-69-18, +38(032)229-66-18

Стехнович Любов Володимирівна    Провідний інженер    +38(032)263-40-66 +38(032)229-69-18  dep43@ipm.lviv.ua
Кушнір Ірина Михайлівна    молодший напуковий співробітник  +38(032)263-40-66 +38(032)229-69-18 dep43@ipm.lviv.ua i-riska@ukr.net
Томашевська Марія Петрівна    Інженер І кат    +38(032)263-40-66 +38(032)229-69-18  dep43@ipm.lviv.ua
Дрозда Лідія Михайлівна    Інженер    +38(032)263-40-66  +38(032)229-69-18dep43@ipm.lviv.ua

   
  Публікації:
 1. Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідниковий посібник /Під заг. ред. В.В.Панасюка. Том 11: Міцність і довговічність нафтогазових трубопроводів і резервуарів / Г.М.Никифорчин, С.Г.Поляков, В.А.Черватюк, І.В.Ориняк, З.В.Слободян, Р.М.Джала. Під. ред. Г.М.Никифорчина. – Львів: «Сполом», 2009.-503с.
 2. Довідник-каталог “Сучасні протикорозійні матеріали для захисту об’єктів нафтогазового комплексу України”/ В.М.Василюк, В.А.Черватюк, В.П.Васьківський, Ю.Г.Федоренко, С.В.Ткач.-Львів, 2008р.-170с.
 3. В.А.Черватюк, І.М.Пермінова Сучасні тенденції у застосуванні протикорозійних покриттів для захисту магістральних нафтогазопроводів та резервуарів (Фізико-хімічна  механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. спец. випуск №8, 2010, 2том. С. 625-630)
 4. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір Перспективи використання захисних покриттів на основі водних бітумно-полімерних емульсій для антикорозійного захисту об’єктів нафтогазового комплексу (Фізико-хімічна  механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. спец. випуск №9, 2012, 2 том. С. 683-687)
 5. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір, О.Є.Волліс Система антикорозійного покриття на основі бітумно-полімерної композиції (Вісник НУ «Львівська політехніка», «Хімія, технологія речовин та їх застосування», № 761, видавництво НУ «Львівська політехніка», Львів-2013р.-С.261-264)
 6. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір Протикорозійні покриви на основі водної бітумно-полімерної композиції з великою швидкістю формування (Фізико-хімічна механіка матеріалів,  №3, 2013, С.110-113)
 7. V. A. Chervatyuk, I. M. Kushnir Anticorrosion Coatings based on a Water-Bitumen-Polymeric Composite with High Rates of Formation (Materials Science November 2013, Volume 49, Issue 3, pp 404-407)
 8. В.А.Черватюк, І.М.Кушнір Захисні властивості систем покривів на основі швидкотвердних бітумно-латексних емульсій для протикорозійного захисту трубопроводів та об’єктів нафтогазового комплексу (Фізико-хімічна  механіка матеріалів. Проблеми корозії та протикорозійного захисту матеріалів. спец. випуск № 10, 2014, 1том. С.245-249)
 9. Протикорозійний матеріал на основі швидкотвердної бітумно-латексної емульсії, Заявка № а 201312497, Висновок про відповідність винаходу умовам патентоздатності за результатами кваліфікаційної експертизи від 30 квітня 2015р.
Партнери:

Лабораторія співпрацює з Органами з сертифікації: ДП «УКРСЕПРОТРУБОІЗОЛ», ДП «Львівстандартметрологія», ДП «Рівнестандартметрологія», ДП «Житомирстандартметрологія», ДП «Тернопільстандартметрологія», ДП СЦ «Галсерт».
Наші замовники: НАК Нафтогаз України, ВАТ „Укртранснафта”, ДК Укртрансгаз, ВАТ Укрнафта, ПрАТ «Одеський завод оздоблювальних матеріалів», ТОВ-Компанія «Пульсар і Ко», ДП «Дашавський завод композиційних матеріалів», ДАТ МН "Дружба", ДК "Укртрансгаз", ЗАТ "Нафтогазбуд", Броварський завод пластмас, Корпорація "Енергоресурс Інвест", НВП "Укртрубоізол", ТОВ "Тегола-Україна",  ТОВ "Колор С.І.М", ТзОВ "Ельпласт-Тепло", ПП "Інсталпласт-ХВ", ДПІЦ "Техно-Ресурс",  ТзОВ "ДАЙВЕР",  та ін.

 

 

Центр колективного користування науковими приладами (ЦККНП) "Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу" НАН України створено у вересні 2007 року на базі відділу Фізико-хімічних методів зміцнення матеріалів Фізико-механічного інституту НАН України з метою раціонального використання сучасного наукового обладнання виробництва фірм Carl Zeiss (Німеччина) та Oxford Instruments (Англія).
Головними завданнями Центру є:
 • надання вченим НАН України можливості проведення досліджень на сучасному скануючому електронному мікроскопі EVO-40XVP із системою мікроаналізу INCA Energy 350;
 • надання консультативних послуг щодо проведення досліджень на обладнанні Центру, сучасних методів електронної мікроскопії і рентгенівського мікроаналізу та підготовки зразків;
 • підготовка спеціалістів, стажування студентів і наукових працівників НАН України на обладнанні Центру;
 • технічне забезпечення роботи обладнання Центру.
Наказом директора ФМІ ім. Г.В.Карпенка НАН України керівником ЦККНП "Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу" призначений заступник директора,
«Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» пропонує для колективного використання скануючий електронний мікроскоп EVO 40XVP із системою мікроаналізу INCA Energy в складі:
      Базового блоку EVO 40XVP із можливістю роботи у режимах високого вакууму, низького вакууму та наднизького вакууму в комплекті з:
 • повністю безмасляною системою відкачки вакууму на базі форвакуумної помпи та турбомолекулярної помпи високої продуктивності без масляних ущільнень і підшипників. Швидкість відкачки камери на стандартному зразку – 3 хвилини;
 • електронно-оптичною колоною для вольфрамового катоду;
 • детекторами: вторинних електронів Эвернхарта-Торнлі (SE); 4-ох сегментним детектором відбитих електронів (BSD) з кріпленням на полюсному наконечнику (не потребує настройки та юстировки, не скорочує робочу відстань мікроскопу і постійно готовий до роботи, не займає окремого порту в камері мікроскопу); вторинних електронів для низького вакууму (VPSE); детектором поглинутого струму; інфрачервоною камерою для спостереженням за положенням зразка у камері мікроскопу;
 • робочою камерою розміром 365х220 мм;
 • столиком із повною моторизацією по 5-ти осях з точністю переміщення і повторюваністю позиції 1,5 мкм;
 • програмним забезпеченням SmartSEM;
 • комп’ютером.
      Енергодисперсійного рентгенівського спектрометру INCA ENERGY 350 в комплекті з:
 • літієвим детектором площею 10 мм?, що забезпечує роздільну здатність 133 эВ, чутливість визначення домішки 0,01%, локальність аналізу від 1 мкм на стандартних взірцях та до 0,1 мкм на плівках;
 • дюаром на 7,5 літра для охолождення детектора рідким азотом;
 • мікроаналітичним процесорм INCA X-stream;
 • системою захоплення відеозображення Microscope Image Capture System (MICS);
 • комп’ютером;
 • програмним забезпеченням Inca Energy з
  • опцією якісного аналізу в діапазоні від берилію до плутонію;
  • опцією кількісного аналізу в діапазоні від бору до плутонію;
  • автоматичним маркуванням піків;
  • автоматичним та ручним масштабуванням спектрів;
  • шести режимами отримання спектрів;
  • реконструкцією спектрів;
  • порівнянням спектрів. 

Керівник Центру:
Член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор, Похмурський Василь Іванович
Телефони: +380(322)631577, +380(322)296353; E-mail: pokhmurs@ipm.lviv.ua

Відповідальний за експлуатацію обладнання та роботу з користувачами Центру:
Старший науковий співробітник, кандидат технічних наук Корній Сергій Андрійович Телефони: +380(322)638096, +380(322)296253, E-mail: kornii@ipm.lviv.ua

Поштова адреса: 79060, Україна, м. Львів, вул. Наукова, 5

Наукове кредо: розроблення методів та засобів пошуку і опрацювання науково-технічної інформації, технічне та організаційно-методичне забезпечення доступу до цієї інформації та її джерел для наукових підрозділів інституту.

Основні напрямки досліджень: розроблення архітектури інтелектуальної системи  розпізнавання змісту текстових документів на основі навчання онтології та автоматичного планування. Програмна реалізація прототипу інтелектуальної системи інформаційного пошуку наукових публікацій на основі розпізнавання змісту їх анотацій. Моделювання інформаційної системи підтримки прийняття рішень для відновлення та попередження аварій в міській водопровідній мережі. Технології телекомунікаційних мереж.

Галузі застосування результатів: інформаційні технології, штучний інтелект, пошук інформації, виявлення знань.

Досин
Дмитро Григорович
Завідувач лабораторії;
кандидат технічних наук;
старший науковий співробітник;
тел.: +38(032) 229-65-75; 35-75;
 

 
Ковалевич 
Віра  Михайлівна
провідний інженер
тел.: +38(032) 229-65-75; 35-75;
Франкевич
Людмила Франківна
к.т.н., м.н.с
тел.: 32-65
e-mail: frankevych@ipm.lviv.ua
Яценко
Андрій Олександрович
інженер 1 категорії
тел.: 35-74;
Гіль
Роман Іванович
інженер 1 категорії
тел.: 35-74;
Кравець
Олександр Андрійович
інженер
тел.: 35-74;
Яців
Петро Васильович
інженер
тел. 35-74;
Андрущакевич
Уляна  Юріївна
Інженер 1 категорії

Публікації:

 1. Dosyn D., Lytvyn V., Yatsenko A. DP-OPTIMIZATION OF STEEL CORROSION PROTECTION TECHNIQUES IN THE INTELLIGENT DIAGNOSTIC SYSTEM // Physicochemical Mechanics of Materials.– № 9.– Львів, 2012.– С. 329-333.
 2. Lytvyn V. Searching the Relevant Precedents in Dataspaces Based on Adaptive Ontology / Vasyl Lytvyn, Natalya Shakhovska, Volodymyr Pasichnyk, Dmytro Dosyn // Computational Problems of Electrical Engineering: International journal.– Lviv, 2012.– Vol.2, Num.1.– P.75-81.
 3. Lytvyn V. Intelligent Agent on the Basis of Adaptive Ontologies/ Vasyl Lytvyn Mykola Medykovskyj, Natalya Shakhovska, Dmytro Dosyn // Journal of applied computer science.– 2012.– Vol. 20, № 2.– P.71-77.
 4. Lytvyn V. Design of intelligent decision support systems using ontological approach / V.Lytvyn // An international quarterly journal on economics in technology, new technologies and modelling processes. – Lublin-Lviv. – 2013. – Vol. II. – No 1. – 31-38.
 5. Lytvyn V. An ontology based intelligent diagnostic systems of steel corrosion protection / V.Lytvyn, D.Dosyn, A.Smolarz. – Elektronika. – Poland. – N 8. – 2013. – Р. 22-24.
 6. Ковалевич В.М. Метод оцінювання новизни знань під час навчання онтологій / В.М.Ковалевич, В.В. Литвин // Відбір і обробка інформації. – 2013. – Вип. 39(115). – С. 82-90.
 7. Литвин В.В. Підхід до побудови інтелектуальних систем підтримки прийняття рішень на основі онтологій // Проблеми програмування : наук. журн. / Національна академія на­ук України; Інститут програмних систем. – Київ, 2013. – №4. – С. 43-52.
 8. Досин Д.Г. Компютерна система автоматизованії розбудови базової онтології Crocus // Д.Г. Досин, В.В. Литвин, Р.В. Вовнянка / Електротехнічні та комп’ютерні системи : наук.-техн. журн. / Одеський Національний політехнічний університет. – Одеса, 2014. – № 13(89). – С. 135-143.
 9. Vasyl Lytvyn, Mariya Hopyak, Oksana Oborska. Method of automated development and evaluation of ontologies qualities of knowledge bases // Applied-computer-science-volume-10-number-4-2014 -p.92-97.

Перелік партнерів лабораторії:

 1. Інститут комп'ютерних наук та інформаційних технологій Національного університету "Львівська політехніка"
 2. Інститут системного аналізу Польської академії наук, Варшава, Польща;
 3. Кафедра інформаційних технологій факультету технологій і управління Політехнічного інституту м. Леірія, Португалія.

Наукове кредо: вивчення механізмів та кінетики корозійного та корозійно-механічного пошкодження матеріалів у високо агресивних середовищах, в т.ч. сірководневих, та оцінювання роботоздатності матеріалів в умовах нафтогазовидобувної, переробної та хімічної промисловості.

Основні напрямки досліджень:

 • Дослідження та встановлення закономірностей корозії та корозійно-механічного руйнування сталей та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах.
 • Цільовий вибір та удосконалення сталей, стійких до руйнування у робочих середовищах нафтогазовидобувної, нафтопереробної та хімічної промисловості, що містять сірководень та вуглекислий газ.
 •  Розроблення методів корозійного моніторингу та протикорозійного захисту обладнання, що працює в агресивних середовищах.
 •  Високотемпературні корозійно-електрохімічні дослідження властивостей матеріалів ядерної енергетики та хімічної промисловості.

Галузі застосування результатів: газонафтовидобувна, переробна та хімічна промисловість, трубопровідний транспорт та атомна енергетика.

Склад відділу:

Хома Мирослав
Степанович
завідувач, доктор техн. наук, професор
+38(032)2631157
 
Винар Василь
Андрійович 
в.о.ст.н.с., к.т.н.
+380322296661
vynar@ipm.lviv.ua
Василів Христина
Броніславівна   
старший науковий співробітник,
к.т.н.  
Рацька Надія Богданівна  молодший науковий співробітник, к.т.н., +380322296253   nadijaratska@gmail.com
Сисин Галина Михайлівна,  молодший науковий співробітник , к.т.н., galyna­_1721@ipm.lviv.ua
Чучман Марян Романович,  молодший науковий співробітник , к.т.н.,  +38(032)2296661, marianx@i.ua
Івашків Василь Романович, молодший науковий співробітник , к.т.н.,  +38(032)2296661, vasyl-1@ukr.net
Дацко Богдан Миколайович, аспірант, інженер 1категорія, +38(032)2631157, datsko.bohdan@gmail.com
Головей Світлана Анатоліївна,  провідний інженер, +38(032)2631157, svityliagolovey@gmail.com
Дячук Алла Іллівна, інженер 1 категорія, +38(032)2631157, allad@ipm.lviv.ua
Гнатів Геннадій Миколайович, слюсар 6 розр.

Фотографії продукції, обладнання:

Автоклав для електрохімічних досліджень за підвищених
температур (до 300 ºС) та  рівноважних тисків

Установка для мікроелектрохімічних досліджень
 в рухомій краплі електроліту

 

Прилад ІКМ для корозійного моніторингу працюючого обладнання  хімічної та нафтопереробної промисловості,
що реалізує імпульсний метод визначення ступеня пошкодження металів

      

Публікації:

 1. Хома М.С. Проблеми руйнування металів у сірководневих середовищах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2010. –№ 2. – С. 55–66.
 2. Похмурський В.І., Хома М.С. Адсобційно-електрохімічна теорія корозійної втоми металів: досягнення та перспективи // Фіз.-хім. механіка матеріалів. Зб. наук. праць. –2010. – С. 275–287.
 3. Похмурський В.І., Хома М.С., Архипов О.Г. Розроблення імпульсного методу корозійного моніторингу та виготовлення технічних засобів для оцінки критичного стану обладнання хімічної промисловості, що працює за підвищених параметрів // Проблеми ресурсу і безпеки експлуатації конструкцій, споруд та машин. Збірник наукових статей. Наук. кер. акад. Б.Є.Патон. – 2012. – С. 127–131.
 4. Khoma M. Influence of Static and Cyclic Tensions on Corrosion –Mechanical Destruction of Steels in Hydrogen Sulfide Environments // Black Sea Energy Resource Development and Hydrogen Energy Problems. NATO Science For Peace and Security Series – C: Environmental Security. – Springer.  2012. – Р. 343–350.
 5. Pokhmurskii V.I., Vynar V.A., Vasyliv Ch.B., Ratska N.B. Effects of hydrogen exposure on the mechanical and tribological properties of α-titanium surfaces // Wear, Volume 306, Issues 1–2, 30 August 2013. – P. 47–50.
 6. Вплив циклічних навантажень на опірність руйнуванню трубних сталей та їх зварних з’єднань у сірководневих середовищах //  М.С. Хома, М.Р. Чучман,  В.Р. Івашків, Г.М. Сисин // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2013. – № 3. – С. 52–57.
 7. Khoma М., Sysyn G. Development of the Method of Study of Metals Microelectrochemical Heterogeneity // The Journal of corrosion Science and Engineering. – 2013, V. 16. – Preprint 69. – 5 p.
 8. Pokhmurskii V.I., Zin I.M., Pokhmurska H.V. and Vynar V.A. Electrochemical investigations of aluminium alloys tribocorrosion // Int. J. Corros. Scale Inhib. – 2014. – 3, No 2. – Р. 129–136.
 9. Корозія та наводнювання сталі 09Г2С у сірководневих середовищах за підвищених температур і тисків / М.С.Хома, М.Р. Чучман, І.М. Антощак та ін. // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2015. – № 5. – С. 62–67.
 10. Хома М.С., Головей С.А., Івашків В.Р. Окисно-відновні процеси на армко-залізі в сульфідвмісних лужних розчинах // Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2016. – № 5. – С. 38–43.
 11. Pokhmurs’kyi V.I., Rats’ka N.B., Vasyliv Kh.B.,  Vynar V.A. Improvement in the Wear Resistance of the Nb–Ti Alloy  System by Using  Thermodiffusion Oxidation // Strength of Materials, Vol. 48, No. 6, November, 2016.– Р. 740–746.
Акти впровадження:
 1. Акт про впровадження методики мікроелектрохімічних досліджень поверхні металів в рухомій краплі електроліту  (ПрАТ «Сєвєродонецький НДІХІММАШ»,  28.11.2011).
 2. Рекомендації щодо зниження дефектності зварних з’єднань газопроводів для транспортування газу з домішками H2S  з низьколегованих і маловуглецевих сталей під час їх ремонту в польових умовах  (УМГ «Львівтрансгаз»,  15.07.2011).  
 3. Акт впровадження «Встановлення впливу коро­зійно-електро­хімічних чин­ни­ків та навод­нювання на опірність руйнуванню трубних сталей у сірковод­не­вих середо­ви­щах за стати­них і циклі­ч­них напружень» (ДПУ УкрНДПІНП «МАСМА», 2014 р.).
Патенти:
 1. Патент на корисну модель №61480, Україна, МПК G01N 17/00. Комірка для досліджень корозійного розтріскування під напруженнями металів в корозивних розчинах /  М.Р. Чучман; власник ФМІ, №u 2010 14258; заявл. 29.11.10; опублік. 25.07.2011. Бюл. № 14.–3 с.
 2.  Патент на корисну модель № 96715, Україна, МПК G01N 17/00. Автоклав для корозійних досліджень матеріалів у   агресивних  середовищах / М.Хома, М.Чучман, Б.Дацко, Г.Чумало; власник ФМІ, № u 2014 04358; заявл. 22.09.2014; опубл. 10.02.2015. Бюл. № 3. –4 с.
 3. Патент на корисну модель № 101621, Україна, МПК G01N 17/00/ Лабораторний генератор сірководню підвищеного тиску (1…15 атм) та високої чистоти / М.C. Хома, М.Р. Чучман, В.Р. Івашків; власник ФМІ, № u 2015 02507; заявл. 20.03.15;  опублік. 25.09.2015. Бюл. №18.
 
Партнери:
 1. ПрАТ «Конотопський арматурний завод».
 2. НДІХІММАШ м. Сєвєродонецьк.
 3. ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот».
 4. ПрАТ «ЛИНИК» м. Лисичанськ.
 5. УМГ «Львівтрансгаз».
 6. Національний науковий центр “Харківський фізико-технічний інститут”.
 7. Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут”.
 8. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут”.
 9. Національний університет “Львівська політехніка”.
 10. Східно-український національний університет ім. В. Даля.
 
 
 

Кредо відділу: Інженерія поверхні конструкційних матеріалів у газових і рідкометалевих середовищах; оцінювання корозійної сумісності конструкційних матеріалів з рідкометалевими теплоносіями; вивчення корозійних та адсорбційних аспектів впливу легкоплавких металів на деформування та механізми руйнування.
Основні напрямки досліджень:

 • дослідження фізико-хімічного впливу на конструкційні матеріали газових та рідкометалевих середовищ за високих температур;
 • розробка фізико-хімічних основ нових методів поверхневого модифікування конструкційних матеріалів у контрольованих газових середовищах;
 • розробка фізико-хімічних основ формування функціональних захисних шарів для забезпечення роботоздатності конструкційних матеріалів у контакті з рідкометалевими середовищами.

Склад відділу:

ПОГРЕЛЮК
Ірина Миколаївна

Завідуюча відділу
доктор техн. наук,
професор
3128
pohrelyuk@ipm.lviv.ua
 
ФЕДІРКО
Віктор Миколайович

Головний науковий співробітник
доктор техн. наук, проф.,
чл.-кор. НАН України
3284
fedirko@ipm.lviv.ua
ЛУК’ЯНЕНКО
Олександр Геннадійович

Старший науковий співробітник
канд. техн. наук
3764
lukyanenko@ukrpost.ua
ТКАЧУК
Олег Володимирович

Науковий співробітник
канд. техн. наук
3672, 3429
tkachukoleh@gmail.com
ТРУШ
Василь Степанович

Науковий співробітник
канд. техн. наук
3764
trushvasyl@gmail.com
ГУРИН
Світлана Василівна

Молодший науковий співробітник
канд. техн. наук
3343
КРАВЧИШИН
Тарас Миронович

Молодший науковий співробітник
канд. техн. наук
3420
tkravchyshyn@gmail.com
ПРОСКУРНЯК
Роман Васильович

Молодший науковий співробітник
канд. техн. наук
3672, 3420
proskurnjak83@gmail.com
КУХАР
Іван Степанович

Молодший науковий співробітник
3672

ivankukhar96@gmail.com
МЕЛЬНИК
Христина Романівна

Інженер 2 кат.
3672, 3420
kristinameln@gmail.com
ШВАЧКО
Христина Сергіївна

Інженер 2 кат.
3343
ЛАВРИСЬ
Сергій Мирославович

Інженер 2 кат.
3343
Баранецький Володимир Степанович – провідний інженер, 3674
Кудлак Степан Михайлович – провідний інженер, 3674
Лопушанський Василь Антонович – провідний інженер, 3420
Кордюкевич Мирон Олексійович – технік 1 к., 3465
Петришин Михайло Стефанович – технік 1 к., 3844
Краєвський Петро Петрович – слюсар-ремонтник 1к., 3465
Цап Любомир Миколайович – слюсар-ремонтник 1к., 3844

Фотографії продукції, обладнання:

Вироби авіаційного призначення з титанового сплаву ВТ22 після модифікування поверхні азотом.
 
        

Супорти зі сплаву ВТ6 після азотування.

Головки ендопротезу кульшового суглобу зі сплаву ВТ1-0 після модифікування поверхні азотом
(спільно з ІНМ НАНУ).

 

Обладнання для модифікування поверхневого шару конструкційних матеріалів різними елементами втілення (O2, N2, C, B).

 

Публікації:

 1. Pohrelyuk I. Effect of oxidation of nitride coatings on corrosion properties of Ti-6Al-4V alloy in 0.9 % NaCl at 40оС / I. Pohrelyuk, O. Tkachuk, R. Proskurnyak // Central European Journal of Chemistry. – 2014. – Vol. 12, Iss. 2. – P. 260–265.
 2. Yaskiv O.I. Oxidation/corrosion behaviour of ODS ferritic/martensitic steels in Pb melt at elevated temperature / O.I. Yaskiv, V.M. Fedirko // International Journal of Nuclear Energy. – 2014. – Vol. 2014. – Article ID 657689, 8 pages (http://dx.doi.org/10.1155/2014/657689).
 3. Corrosion resistance of Ti-6Al-4V alloy with nitride coatings in Ringer's solution / I.M. Pohrelyuk, V.M. Fedirko, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // Corrosion Science. – 2013. – Vol. 66. – P. 392–398.
 4. Modelling of microstructural evolution of titanium during diffusive saturation by interstitial elements / Ya. Matychak, I. Pohrelyuk, V. Fedirko, O. Tkachuk // Titanium Alloys – Advances in Properties Control (Chapter 3), Book edited by J. Sieniawski, W. Ziaja. – InTech, 2013. – P. 45–68.
 5. Pohrelyuk I.M. Corrosion behaviour of Ti-6Al-4V alloy with nitride coatings in simulated body fluids at 36°С and 40°С / I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // ISRN Corrosion. – 2013. – Vol. 2013. – P. 1–7 (http://dx.doi.org/10.1155/2013/241830).
 6. Pohrelyuk I. Chemico-thermal treatment of titanium alloys – Nitriding / I. Pohrelyuk, V, Fedirko // Titanium Alloys – Towards Achieving Enhanced Properties for Diversified Applications (Chapter 7), Book edited by Prof. Dr. Akm Nurul Amin. – InTech, 2012. – P. 141-174.
 7. Gas nitriding and subsequent oxidation of Ti-6Al-4V alloys / D.B. Lee, I. Pohrelyuk , O. Yaskiv , J.Ch. Lee // Nanoscale Research Letters. – 2012. – 7:21 (DOI:10.1186/1556-276X-7-21).
 8. Pogrelyuk I.N. Study of wear resistance of thermal-diffusion boron nitride coatings on titanium / I.N. Pogrelyuk, V.N. Fedirko, A.V. Samborskii // Journal of friction and wear. – 2012. – Vol. 33, No 5, – P. 388-395.
 9. Formation of oxynitrides on titanium alloys by gas diffusion treatment / I. Pohreliuk, О. Yaskiv, V. Fedirko, D.B. Lee O. Tkachuk // Thin Solid Films. – 2011. – 519. – Р. 6508–6514.
 10. Pohrelyuk I.M. Corrosion resistance of the Ti-6Al-4V titanium alloy with nitride coatings in 0,9% NaCl / I.M. Pohrelyuk, O.V. Tkachuk, R.V. Proskurnyak // JOM Journal of the Minerals, Metals and Materials Society. – 2011. – Vol. 63. – No. 6. – P. 35–40.
     Монографії:
 1. Термическая обработка титановых и алюминиевых сплавов в вакууме и инертных средах / Г.Г. Максимоввич, В.Н Федирко, Я.И Спектор, А.Т. Пичугин. – К: Нуак. думка, 1987. – 184 с.
 2. Федірко В.М. Азотування титану та його сплавів / В.М. Федірко, І.М. Погрелюк; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – К.: Наук. думка, 1996. – 221 с.
 3. Механіка руйнування і міцність матеріалів : довідник. посіб. Т. 9. Міцність і довговічність авіаційних матеріалів та елементів конструкцій / ред.: В. В. Панасюк, В. М. Федірко; НАН України. Фіз.-механ. ін-т ім. Г.В.Карпенка. – Л. : Сполом , 2007. – 1066 c.
 4. Федірко В. М. Термодифузійне багатокомпонентне насичення титанових сплавів : монографія / В. М. Федірко, І. М. Погрелюк, О. І. Яськів; НАН України, Фіз.-мех. ін-т ім. Г.В. Карпенка. – К. : Наук. думка, 2010. – 164 c.
Патенти:
 1. Патент України 50970. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Ткачук О.В., Самборський О.В. – № u201000396; Заявлено 18.01.10. Опубл. 25.06.10. – Бюл. № 12.
 2. Патент України 51936. С23С8/06. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Ткачук О.В., Проскурняк Р.В. – № u201000582; Заявлено 21.01.10. Опубл. 10.08.10. – Бюл. № 15.
 3. Патент України 53075. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Яськів О.І., Погрелюк І.М., Проскурняк Р.В., Самборський О.В. – № u201002634; Заявлено 09.03.10. Опубл. 27.09.10. – Бюл. № 18.
 4. Патент України 62404. С23С8/10. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Пічугін А. Т., Лук’яненко О. Г., Труш В. С. – № u201101732; Заявлено 14.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 5. Патент України 62420. С23С8/00. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Самборський О.В. – № u201101852; Заявлено 17.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 6. Патент України 62432. С23С8/72. Спосіб хіміко-термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Проскурняк Р.В., Самборський О.В. – № u201102019; Заявлено 21.02.11. Опубл. 25.08.11. – Бюл. № 16.
 7. Патент України 65352. С23С8/72. Спосіб термічної обробки титанових сплавів / Федірко В.М., Погрелюк І.М., Ткачук О.В. – № u201101858; Заявлено 17.02.11. Опубл. 12.12.11. – Бюл. № 23.
Українські партнери:
 1. Інститут металофізики ім. Г.В. Курдюмова НАН України, м. Київ;
 2. Інститут надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля НАН України, м. Київ;
 3. Інститут фізики твердого тіла, матеріалознавства і технологій ННЦ «ХФТІ» НАН України, м. Харків;
 4. ДП «АНТОНОВ», м. Київ;
 5. Кафедра прикладного матеріалознавства та обробки матеріалів Національного університету «Львівська Політехніка», м. Львів;
 6. Кафедра механіки Запорізького Національного Технічного Університету, м. Запоріжжя;
 7. Науково-дослідний Центр «Титан Запоріжжя», м. Запоріжжя.

Закордонні партнери:

 1. Dr. Daniel Eylon, Professor and Director Graduate Materials Engineering University of Dayton, 300 College Park, Dayton OH 45469-0240, USA.
 2. Dr. Juergen Konys, Corrosion department, The Institute for Applied Materials - Material Process Technology at a Glance, Karlsruhe Institute of Technology. Kaiserstraße 12. 76131 Karlsruhe. Germany.
 3. Физико-технический институт Национальной академии наук Беларуси, ул. Купревича, 10, г. Минск, 220141, Республика Беларусь.
 4. Институт прикладной физики Академии Наук Молдовы, Республика Молдова, МД 2028, г. Кишинэу, ул. Академией, 5.
 5. Aleksandras Stulginskis University, Lithuania, Studentu 11, Akademija, LT-53361, Kauno raj.

 

Кредо відділу: Створення нових електродних матеріалів для поверхневого зміцнення і захисту конструкційних матеріалів наплавленням, газотермічним напиленням і плазмоелектролітним синтезом покриттів; встановлення механізмів формування покриттів та закономірностей їх структури на фізико-механічні та трибологічні характеристики у технологічних середовищах.
Основні напрямки досліджень: металографічний та фазовий аналізи структури покриттів; спект­ральний і термодинамічний аналізи реакцій синтезу поверхневих шарів; електрохімічні методи; аналіз механічних та трибологічних властивостей покриттів. Галузі застосування результатів. Машинобудування, гірничодобувна галузь, теплова енергетика, транспорт, харчо­пере­робна промисловість, поліграфія, легка промисловість.

Склад відділу:

Студент
Михайло Михайлович
в.о. завідуючого відділу
108 ГК
36-48
 
Гвоздецький
Володимир Михайлович
науковий співробітник
109-ГК
32-72
Ступницький
Тарас Романович
молодший науковий співробітник
109-ГК
32-72
Веселівська
Галина Григорівна
молодший науковий співробітник
109-ГК
32-06
Довгуник
Володимир Миронович
старший науковий співробітник
14-ГК
37-97
Посувайло
Володимир Миколайович
старший науковий співробітник
1 ЛК1
36-20
posuvaylo@ipm.lviv.ua
Чумало
Галина Василівна 
старший науковий співробітник, к.т.н.
36-24
Дзьоба
Юрій Васильович
головний інженер 
14-ГК 
34-48 
37-97
 Шмирко
Віктор Васильович  
інженер 1 к.
14-ГК  
37-97 
Сірак Ярина Ярославівна                інженер 1 к.    109-ГК     32-72  
Ковальчук Ігор Васильович           провідний інженер       +380322296797    ihor-kovalchuk@mail.ru
Головчук Мирослав Ярославович    провідний інженер     14-ГК      37-97      
Тростінський Михайло Антонович    токар       12 ЛК3    -   

Фотографії продукції, обладнання:

         Публікації:
 1. Changes of residual stresses in arc spraying coatings during high temperature oxidation // V.Pokhmurskii, M.Student, V.Gvozdeckyj, H.Pokhmurska. / Inzyneria powierzchni, N3. 2011. – P.32-37.
 2.  Zmiana naprężeń szczątkowych w powłokach natryskiwanych lukowo poddanych utlenianiu wysokotemperaturowemu / V. Pokhmurskii, M. Student, B. Wielage, H. Pokhmurska, V.Gvozdeckii // Międzynarodowe Targi Zabezpieczeń Powierzchni – 14 p.
 3. Iron-based arc-sprayed coatings for gas corrosion protection at elevated temperatures / H.Pokhmurska, B.Wielage, V.Pokhmurskii, M. Student, V.Gvozdeckii // Proc. of Int. Thermal spray Conf. and Exposition. – 2011. – S.139-144
 4. Arc-sprayed iron-based coatings for erosion-corrosion protection of boiler tubes at elevated temperatures. Journal of Thermal Spray Technology   2013 vol:22, iss:5, 808-819 Pokhmurskyi V. I., Student M.M., Pokhmurska H.V., Student O.Z, Hvozdecky V.M., Stupnytskyi T.R.
 5. Iron-based coatings arc-sprayed with cored wires for applications at elevated temperatures. B.Wielage, H.Pokhmurska, M.Student, V.Gvozdeckii, T.Stupnyckyj, V.Pokhmurskii // Surface and Coatings Technology, 220 (2013) – P.27-35.
 6. Газоабразивная износостойкость при повышенных температурах покрытий, полученных дуговой металлизацией Похмурський В.І., СтудентМ.М., ГвоздецькийВ.М., ПохмурськаГ.В., Рябцев І.О., Ступницький Т.Р. Автоматическая сварка», 2013, № 6, с. 16-23
 7. Особливості трибологічної поведінки комбінованих метало-оксидокерамічних шарів на легких сплавах  Похмурський В.І., Студент М.М., Довгуник В.М., Клапків М.Д., Мирко В.В., Киця А.Р., Базиляк Л.І. Фізико-хімічна механіка матеріалів”- № 2  2012 - С.55
 8. Вплив додатку наночастинок срібла до мастила на трибологічну поведінку комбінованих металооксидокерамічних шарів В.І. Похмурський, М.М. Студент, В.М. Довгуник, М.Д. Клапків, В.М., Посувайло, А.Р.Киця. Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – № 5. – С. (5 C).
 9. Реалізація наукових розробок у сучасних умовах  В.І. Похмурський, І.Й. Сидорак, М.М. Студент, Львів 2013 с.88.
Партнери:
 1. Національний університет «Львівська політехніка»
 2. Кафедра «Зварювальне виробництво, діагностика та відновлення металоконструкцій» завідувач кафедри д.т.н. Похмурська Г.В.
 3. Інститут електрозварювання ім.. О.Є.Патона м. Київ
 4. Відділ Фізико-металургійних процесів наплавки зносостійких і жароміцних сталей.  Завідувач відділу д.т.н., проф. Рябцев І.О.
 5. Відділ захисних покриттів. Завідувач відділу д.т.н., проф. Борисов Ю.С.
 6. Державне підприємство „Львівське конструкторське бюро” Мінпаливенерго України, директор Сегін Б. Є.
 7. ТОВ „ТМ. ВЕЛТЕК” Директор Голякевич А.А., м. Дніпропетровськ
 8. «Завод елеваторного обладнання  «СОКОЛ»  директор Мешій В. О., м.Харків
 9. Державне мале підприємство «Газотермік» директор к.т.н. Сидорак І.Й.,
 10. м. Львів.

Наукове кредо відділу: розроблення нових ефективних воденьакумулюючих, гетерних, електродних та магнітних матеріалів на основі поглиблених досліджень процесів сорбції-десорбції водню (з газової фази та електрохімічно) інтерметалічними сполуками, сплавами і композитами на основі рідкісноземельних металів, титану, цирконію, магнію.
Наукове кредо лабораторії водневих технологій (керівник – д.т.н. І.І.Булик): розроблення технологій виготовлення нанокомпозитних магнітів з покращеними параметрами на основі сплавів рідкісноземельних та перехідних металів.
Можливі галузі застосування розробок відділу: альтернативна енергетика – акумулятори водню, електродні матеріали та сталі магніти (для вітрогенераторів); екологічно чистий транспорт – акумулятори водню та сталі магніти (для двигунів електромобілів).

Завалій
Ігор Юліанович
завідувач відділу,
доктор хімічниих наук,
лауреат Державної премії України
в галузі науки і техніки
+380(32)2296833
 
 
 
Федоров
Валерій Васильович
провідний науковий співробітник,
доктор техічних наук,
професор
+380(32)2638217
Булик
Ігор Іванович
в.о. зав. лабораторії,
доктор техічних наук
+380(32)2296646
Рябов
Олександр Броніславович
старший науковий співробітник,
доктор хімічних наук
+380(32)2296833
Вербовицький
Юрій Володимирович
старший науковий співробітник,
кандидат хімічних наук
+380(32)2296833
Засадний
Тарас Миронович
науковий співробітник,
кандидат технічних наук
+380(32)2296327
 
Березовець Василь Васильович     м.н.с. Пошта
Лютий Павло Ярославович     м.н.с.
Штендер Віталій Володимирович     м.н.с.
Гаращенко Валерій Васильович     технік 1 категорія
Борух Ігор Володимирович інженер 1 категорія  
Пилат Михайло Володимирович інженер 2 категорія  

 
Методи досліджень:
Приготування нових матеріалів - дугова плавка та спікання;
рентгенівський фазовий та структурний аналізи;
наводнювання, електрохімічні дослідження;
термодесорбційна спектроскопія;
диференціальний термічний аналіз;
електронна мікроскопія; магнітні вимірювання.    
       
 
         
 
 
НАШІ ПАРТНЕРИ із ЗАКОРДОННИХ УСТАНОВ:
д-р. В.ПОЛЬ-БОНКУР (Франція, CNRS),
проф. В.ПЕЧАРСЬКИЙ (США, Ун-т.шт.Айова)
проф. П.ЗАВАЛІЙ (США, ун-т шт. Меріланд)
проф. С.ФІЛІПЕК та Г.ДРУЛІС (Польща),
д-р Р.Денис та проф. В.Яртись (Норвегія,
Ін-т енергетичних технологій
 
 
 
              
НАШІ ПАРТНЕРИ з ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ:
проф. Р.Гладишевський,
проф. Б.Котур,
д-р Л.Аксельруд
 
 
 
 
 
НАШІ ПАРТНЕРИ з НАН УКРАЇНИ:
акад. Ю.СОЛОНІН, проф. О.ХИЖУН,
д-ри В.ДОБРОВОЛЬСЬКИЙ та О.ЄРШОВА
 
 
 
 
Публікації :
 1. Sh. Gupta, I. Hlova, T. Kobayashi, R. Denys, F. Chen, I. Zavaliy, M. Pruski, V. Pecharsky. Facile synthesis and regeneration of Mg(BH4)2 by high energy reactive ball milling of MgB2. Chemical Communications, 49 (2013) 828-830.
 2. V.V. Shtender, R.V. Denys, V. Paul-Boncour, A.B. Riabov, I.Yu. Zavaliy. Hydrogenation properties and crystal structure of YMgT4 (T =Co,Ni,Cu) compounds. J. Alloys and Compounds,  603 (2014) 7–13.
 3. Verbovytskyy Yu., Zhang J., Cuevas F., Paul-Boncour V., Zavaliy I. Synthesis and properties of the Mg2Ni0.5Co0.5H4.4 hydride. J. Alloys and Compounds, 2015, in print.
 4. R.V. Denys, I.Yu.Zavaliy, V. Paul-Boncour, V.V. Brezovets, I.V. Koval’chuk, A.B. Riabov. New Mg-Mn-Ni alloys as efficient hydrogen storage materials. Intermetallics, 18 (2010) 1579-1585.
 5. R.V. Denys, I.Yu. Zavaliy, V.V. Berezovets, V. Paul-Boncour, V.K. Pecharsky. Phase equilibria in the Mg–Ti–Ni system at 500 °C and hydrogenation properties of selected alloys. Intermetallics, 32 (2013) 167-175.
 6. R.V. Denys, A.B. Riabov, R. Cerny, I.V. Kovalchuk, I.Yu. Zavaliy. New CeMgCo4 and Ce2MgCo9 compounds: Hydrogenation properties and crystal structure of hydrides. J. Solid State Chemistry, 187 (2012) 1–6.
 7. O.Yu. Khyzhun, V.L. Bekenev, M.V. Karpets, I.Yu. Zavaliy. First-principles FP-LAPW calculations and X-ray spectro-scopy of the electronic structure of  Zr3V3Ox oxides. J. Physics and Chemistry of Solids, 73 (2012) 1302–1308.
 8. I.Zavaliy, R. Denys, A. Riabov, I. Koval’chuck, P. Lyutyy. Crystal structure analysis of  and Ti3ZrFe2O0.3D6.4 TiZr3Fe2O0.3D7.5 deuterides. Chemistry of Metals and Alloys, 7(1/2) (2014) 100-105.
 9. Булик І.І., Панасюк В.В. Водень як технологічне середовище для формування наноструктури у феромагнітних Sm-Co сплавах. Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2012. – №1. – С. 9-18.
 10. Булык И.И., Варюхин В.Н., Таренков В.Ю., Бурховецкий В.В., Сидоров С.Л.  Влияние водородной обработки на микроструктуру и магнитные свойства сплава КС37 (SmCo5 – основа). Физика и техника высоких давлений – 2013. – Т. 23, № 4. – С. 67-82.
 11. І.І. Булик, А.М. Тростянчин, П.Я. Лютий, В.В. Бурховецький . Спосіб формування анізотропної дрібнозеренної мікроструктури у порошках сплавів системи Nd-Fe-B. Пат. 106651. Україна - № а 2012 11472; Заявлено 04.10.2012; Опубл. 25.09.2014, Бюл. №18. – 12 с.

Міжнародні гранти:
INTAS – 2006-2008, CRDF-2010-2011, CNRS-НАНУ-2012-2013, ПАН-НАНУ-2015-2016,
ICDD-2005-2015

 

Кредо відділу: розроблення теоретико – експериментальних методів і критеріїв визначення гранично-рівноважного стану тіл з тріщинами за складного статичного і циклічного навантажень з метою оцінювання міцності і довговічності елементів конструкцій за експлуатаційних умов.
Основні напрямки досліджень:

 • Встановлення напружено-деформованого та гранично-рівноважного станів елементів конструкцій за складного статичного і циклічного навантажень на основі моніторингу деформацій неруйнівними методами.
 • Розроблення аналітико-експериментальних методів оцінки ресурсу роботи елементів конструкцій енергетичної, хімічної, нафтохімічної і ядерної галузей з урахуванням впливу водню.
 • Визначення характеристик міцності і тріщиностійкості конструкційних матеріалів та композитів за статичного, циклічного і динамічного навантажень з урахуванням умов експлуатації (складне навантаження, водневмісне середовище і ін.).
 • Оцінювання залишкового ресурсу роботи залізобетонних і металевих конструкцій мостів на основі моніторингу змін деформацій за експлуатаційних умов роботи.

Склад відділу:

Іваницький
Ярослав Лаврентійович
завідувач відділу;
доктор техн. наук., професор;
тел.:  +38(032) 229-65-44
 
Гембара
Оксана Володимирівна
старший науковий співробітник,
кандидат техн. наук.;
тел.: +38(032) 229-
 
Гвоздюк
Микола Мар`янович
старший науковий співробітник,
кандидат техн. наук;
Штаюра
Степан Теодорович
старший науковий співробітник,
кандидат. техн. наук;
 
 • Бойко Василь Миколайович        –    науковий співробітник, канд. техн. наук    тел.: +38(032) 229-67-26;    e-mail: bvm@ipm.lviv.ua
 • Кунь Петро Степанович               –    науковий співробітник., канд. техн. наук,    тел.:+38(032) 229-67-26;    e-mail: kun@ipm.lviv.ua
 • Вергун Ігор Андрійович              –    головний інженер    тел.: +38(032)  229-63-26;    
 • Дмитрів Зіновій Володимирович –    головний конструктор;    тел.: +38(032) 229-66-27    
 • Ленковський Тарас Михайлович –    молодший науковий співробітник,    тел.: +38(032) 229-64-82;    e-mail: lenkovskiy@ipm.lviv.ua;
 • Костів Ростислав Богданович      –    провідний інженер;    тел.: +38(032) 229-63-26;    e-mail:kostiv rostislav@rambler.ru;
 • Мольков Юрій Валерійович        –    молодший науковий співробітник, канд. техн. наук;    тел.: +38(032) 229-64-82    e-mail: yumolk@qmail.com;
 • Гурська Руслана Василівна         –    інженер І к.; тел.:    тел.:+38(032)  229-64-82;    e-mail: dep-12@ipm.lviv.ua;
 • Чепіль Ольга Ярославівна           –    інженер І к.;    тел.: +38(032) 229- 63-79;    e-mail: oljach@ua.fm;
 • Сиротюк Галина Степанівна       –     інженер І к.;    тел.: +38(032) 229-64-82;    
 • Черниш Марія Степанівна          –    технік І к.;    тел.: +38(032) 229-67-26;    e-mail: marias@ipm.lviv.ua
 • Чабан Петро Михайлович           –    налагоджувальник склад. апарат. 5 р.    тел.: +38(032) 229-63-38    

Фотографії продукції, обладнання:

    
     Публікації:
монографії:
 1. Іваницький Я.Л., Кунь П.С. Тріщиностійкість конструкційних матеріалів за складного навантаження, В-во «Сполом», 2013.- 280 с.
 2. Андрейків О.Є., Гембара О.В. Механіка руйнування та довговічність металічних матеріалів у водневмісних середовищах.К.: Наук. думка, 2008. – 344с.
статті:
 1. Yaroslav Ivanytskyj, Stepan Shtayura, Yuriy Molkov, Taras Lenkovskiy. Hydrogen influence on fracture of sheet carbon steel. International Journal of Fracture. 2012. Р.17-23.
 2. Panasyuk V., Ivanytskyi Ya., Hembara O. Assessment of hydrogen effect on fracture resistance under complex-mode loading // Eng. Frac. Mech. – 2012. – 83. – P. 54-61.
 3. Андрейків О.Є., Гембара О.В. Вплив грунтової корозії і транспортованих продуктів на довговічність зварних з’єднань нафтогазопроводів // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013.– №2. – С. 52-58.
 4. Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т.М., Мольков Ю.В. Визначення характеристик тріщиностійкості трубної сталі 17Г1С за поперечного зсуву // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – №5. С. 73-78.
 5. Панасюк В.В., Іваницький Я.Л., Гембара О.В., Бойко В.М. Вплив напружено-деформованого стану на розподіл концентрації водню у зоні передруйнування// Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. Т.50 – №3 –  С. 7-14.
 6. ДСТУ 4675:2006  Розрахунки і ви­про­бування на міцність. Методика визначення ха­рактеристик  динамічної тріщиностійко­сті металів за нормального відриву за температур від мінус 196°С до плюс 400 °С. - К.: Держспожив­стан­дарт, 2007 р., – 28 с.
 7. ДСТУ 7068:2009  Розрахунки і ви­про­буван­ня на міцність. Методика визначення ха­рактеристик  динамічної тріщиностійко­сті металів за поздовж­нього зсуву за температур від мінус 196°С до плюс 400 °С.  - К.: Держспожив­стан­дарт, 2010 р. – 17 с.
 8. Панасюк В. В., Іваницький Я.Л., Максименко О. П. Аналіз пружно-пластичного деформування матеріалу зони передруйнування. //Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2004.– № 5. – С. 67–72.
 9. Іваницький Я.Л. Оцінювання міцності конст­рук­ційних матеріалів з тріщинами за складного навантаження// Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2011. – №2. –С. 33-41.
 10. Гвоздюк М.М., Гембара О.В., Болейчук В.М. Визначення характеристик тріщиностійкості однонаправлених склопластиків // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2012.– №6. – С. 30-35.
 11. А.с. №58212 Комп’ютерна програма «Програма розрахунку концентрації водню в плоских елементах конструкцій за дії силових навантажень» («DIFEUS STRES»)// Бойко В.М., Іваницький Я.Л., Гембара О.В., Чепіль О.Я. Зареєстровано 22.01.2015.
 12. Штаюра С.Т., Ленковський Т.М., Кунь П.С. Визначення коефіцієнта інтенсивності напружень для тріщини поперечного зсуву у балковому зразку// Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – №2 – С. 50–53.
Патенти:
 1. Патент на корисну модель № 72303. Спосіб визначення істинних напружень в матеріалі у зоні передруйнування біля вершини тріщини/ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Кунь П. С., Мольков Ю.В. / Бюл. № 15 від 10.08.2012 р.
 2. Патент на корисну модель № 73394. Установка для визначення напружено-деформованого стану матеріалу за поздовжнього зсуву у водні підвищеного тиску/ Іваницький Я.Л., Костів Р.Б., Штаюра С.Т., Вергун І.А. / Бюл. № 18 від 25.09.2012 р.
 3. Патент на корисну модель № 73715. Установка для утворення втомної тріщини поперечного зсуву у балковому зразку./ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В Квашневський Ю.І. / Бюл. № 19 від  10.10.2012 р.
 4. Патент на корисну модель  № 73726. Зразок для визначення статичної тріщиностійкості термозміцненого арматурного прокату/ Іваницький Я.Л., Штаюра С.Т., Вергун І.А., Костів Р.Б./ Бюл. № 19 від 10.10.2012р.
 5. Патент на корисну модель № 74163. Зразок для визначення характеристик циклічної тріщиностійкості конструкційних матеріалів за поперечного зсуву./ Іваницький, Я. Л., Штаюра С.Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В. / Бюл. № 20 від 25.10. 2012 р.
 6. Патент на корисну модель № 75019. Пристрій для профілювання деформованої поверхні біля вершини тріщини/ Іваницький Я. Л., Штаюра С. Т., Ленковський Т. М., Мольков Ю.В., Квашневський Ю.І. / Бюл. №  22  від  26.11. 2012 р.
Партнери:
 1. КБ «Південне» (м. Дніпропетровськ), комплекс №2 керівник Сіренко В.М.
 2.  «АНТК ім. Антонова» (м. Київ) гол. конструктор по міцності Семенець О.І.
 3. Sika Україна (Київ) ген. директор Панченко О.В.
 4. «Гульдман –Україна» (Львів)
 5. ЛІЗО (Львів) (директор Галас Р.Л.) «Техноенергоресурс» президент Ніронович І.О.
 6. НУ «Львівська політехніка» кафедра «Мости і будівельна механіка» зав. каф., д. т. н., проф. Кваша В.Г.
 7. Тов «ДМЗ «Карпати» (м. Розділ)
 8.  Адвісмаш (м. Хмельницький)
 9. ТзОВ «Гефелє Україна (м. Львів)
 10. ТзОВ «Сіка Україна» (м. Київ)
 11. ТзОВ «Падана Кемікал Компаундс» (м. Ів. Франкіськ)
 12. ТзОВ «112 Україна (м. Львів)
 13. ТзОВ «Технобазальт-Інвест (м. Київ)
 14. ТзОВ «Гутман Україна» (м. Київ)
 15. Інститут електрозварювання ім. Патона НАНУ (зам. дир., академік Лобанов Л.М., Сміян О.Д.)
 16. Інститут технічної механіки НАНУ (м. Дніпропетровськ, зав. від., чл.-кор. НАНУ Гудрамович В.С.)
 17. Національний університет біоресурсів і природокористування України (Київ, зав. каф. Чаусов М.Г.)
 18. Тернопільський Національний університет ім. Пулюя (Тернопіль, ректор Ясній П.В.)

 

Кредо відділу: фундаментальні дослідження процесів корозії металів і сплавів, в тому числі за умов механічного активування, та розроблення на цій основі нових методів їх захисту шляхом інгібування робочих середовищ, створення протикорозійних металевих та неметалевих покриттів. Науковим кредо лабораторії трибокорозії та корозійної втоми матеріалів у складі відділу є: фундаментальні дослідження процесів та механізмів руйнування металевих виробів за умов трибокорозії та корозійної втоми, а також розробка на цій основі методів їх захисту з використанням нових покриттів і модифікування середовищ
Основні напрямки досліджень:  Застосування електрохімічних методів, в то числі імпедансної спектроскопії для вивчення властивостей матеріалів у корозивних середовищах;
 -квантово-хімічне моделювання та розрахунок взаємодії частинок корозивного середовища з поверхнею матеріалів на атомно-молекулярному рівні;
 -розроблення та дослідження нових захисних покриттів на конструкційних матеріалах;
 -створення та дослідження органічних та неорганічних інгібіторів корозії металів, вивчення їх ефективності для різних матеріалів та умов експлуатації обладнання;
 -прискорені корозійні випробування металевих зразків та деталей у вологій камері;
 -корозійно-механічні випробування металів, трибокорозійні методи досліджень, натурні випробування та інші;
 -вивчення процесів тертя і зношування матеріалів у газових середовищах і вакуумі за кімнатної та підвищених температур;
 -дослідження опору втомі металевих матеріалів у корозивних середовищах з урахуванням впливу температури і тиску;
 -вивчення поверхні матеріалів за допомогою сканівної електронної мікроскопії з системою рентгенівського мікроаналізу та оптичної мікроскопії

Склад відділу:

Зінь Іван
Миколайович 
завідувач відділу,
доктор техн. наук 
 +380322296095  
 
Похмурський
Василь Іванович 
головний науковий співробітник,
член-кор. НАНУ,
д.т.н., проф. 
+380322296353 
Білий
Левко Михайлович  
старший науковий співробітник,
к.т.н.    
+380322296244    bill@ipm.lviv.ua
Корній
Сергій Андрійович  
старший науковий співробітник,
к.т.н.  
+380322296253
Слободян
Звеномира Володимирівна  
старший науковий співробітник,
к.т.н.  
+380322296517
 

Копилець Володимир Іванович         старший науковий співробітник, к.х.н.   +380322296253    kopylets@ipm.lviv.ua  

Мардаревич Роман Сильвестрович  науковий співробітник, к.т.н.       +380322296644    roman@ipm.lviv.ua

Маглатюк Людмила Анатоліївна       науковий співробітник, к.т.н.       +380322296517    maglatyuk@ipm.lviv.ua

Тимусь Маряна Богданівна               молодший науковий співробітник, к.т.н.    +380322296206    tymus@ipm.lviv.ua

Червінська Наталія Романівна          молодший науковий співробітник, к.т.н.    +380322296385    nataliec@ipm.lviv.ua

Хлопик Ольга Петрівна                     провідний інженер       +380322296244    olia@ipm.lviv.ua

Купович Рома Богданівна                 провідний інженер      +380322296517    

Рудковський Євген Маркіянович   провідний інженер        +380322296684  

Зінь Ярослав Іванович                     інженер 1 кат.       +380322296244    zinyaroslav@ipm.lviv.ua

Войтович Андрій Андрійович            молодший науковий співробітник      +380322296253    andrsibox@gmail.com

Задорожна Христина Романівна      інженер  2 кат.       +380322296253    

Сагаль Іван Олексійович                  технік 1 кат.    +380322296517   

Худик Петро Михайлович              технік 1 кат.    +380322296684  

 

Фотографії продукції, обладнання:

 
        
Публікації:
 1. В. І. Похмурський, М. С. Хома. Корозійна втома металів і сплавів / НАН України, Фіз.-мех. ін-т. - Л.: Сполом, 2008. - 304 с.
 2. В. І. Похмурський, І. М. Антощак. Методи електрохімічних досліджень металів у високотемпературних водних середовищах / НАН України, Фіз.-механ. ін-т ім. Г. В. Карпенка. - Л. : СПОЛОМ, 2010. - 152 с.
 3. V. Pokhmurskii, S. Korniy, V. Kopylets. The Theoretical Study of Interaction of Water Chloride Containing Environment Components with CuAl2 Intermetallic Surface // Journal of Cluster Science. – 2010. – Vol. 21, № 1. – P. 35-43.
 4. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, V.A.Vynar, L.M. Bily. Contradictory Effect of Chromate Inhibitor on Corrosive Wear of Aluminium Alloy. Corrosion Science 53. – 2011.– P. 904-908.
 5. V. Pokhmurskii, S. Korniy, V. Kopylets. Computer Simulation of Binary Platinum–Cobalt Nanoclusters Interaction with Oxygen // Journal of Cluster Science. – 2011. – Vol. 22, № 3. – P. 449-458.
 6. Corrosive wear of aluminium alloy in the presence of phosphate. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, V.A. Vynar, O.P. Khlopyk and L.M. Bily. Corrosion Engineering, Science and Technology. 2012, V.47, N3. - P. 182-187.
 7.  В.І.Похмурський, Х.Б.Василів. Вплив водню на тертя і зношування металів (огляд).- Там само.-2012 -№2.-С. 5-17.  
 8. Pokhmurskii V.I., Zin I.M., Pokhmurska H.V. and Vynar V.A. Electrochemical investigations of aluminium alloys tribocorrosion / Int. J. Corros. Scale Inhib., 2014, 3, no. 2, 129-136
 9. Vasyl Pokhmurskii, Sergiy Korniy, Volodymyr Kopylets and Bogdan Kosarevych. Quantum-chemical calculation of modified silicon-contained zeolite clusters electronic structure by zinc and calcium ions // Chemistry & Chemical Technology. – 2014. – Vol. 8, No. 1. – P. 1-6.
 10. V.I. Pokhmurskii, I.M. Zin, L.M. Bily, V.A.Vynar, Ya.I.Zin. Aluminium Alloy Corrosion Inhibition by Chromate-Free Composition of Zinc Phosphate and Ion Exchanged Zeolite. Surface and Interface Analysis. – 2013. – V.45. – P. 1474-1478.
 11. В.І. Похмурський, І.М. Зінь, С.А. Корній, Я.І. Зінь, Б.П. Косаревич. Теоретико-експериментальні передумови застосування нанопористих іонномодифікованих цеолітів для підвищення захисних властивостей органічних покриттів // Наноструктурне матеріалознавство. – 2013. – № 1. – С. 78-87.
 12. L.I. Bazylak, A.R. Kytsya, I.M. Zin’ and S.A. Korniy. Synthesis and studies of the anticorrosion activity of the zinc phosphate nanoparticles // In Book “Functional Polymer Blends and Nanocomposites”, editors G.A. Zaikov, L. Bazylak, A.Haghi. – Apple Academic Press. – New York . – 2014. – P. 241-253.
Патенти:
 1. Патент України на корисну модель № 81047. Спосіб експрес-оцінки ефективності інгібіторів корозії за умов механічного руйнування пасивної плівки на поверхні металу / В.І. Похмурський, І.М. Зінь, А.І.Кондир, О.П. Хлопик. – Опубл. 25.06.2013; Бюл.№ 12. - 4 с.
 2. Патент України на корисну модель UA № 42045. Поліуретанова ґрунтувальна композиція. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, І.П. Гнип, Н.М. Ласковенко, Л.М. Білий, М.Б. Тимусь, М.В. Маруха. Опубл. 25.06. 2009, Бюл. № 12. – 4 с.
 3. Патент України на корисну модель UA № 40707. Ін’єкційна композиція. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, В.І. Маруха, І.П. Гнип, Л.М. Білий. Опубл. 27.04. 2009, Бюл. № 8. – 4 с.
 4. Патент України № 78503. Грунтувальна композиція для антикорозійного покриття. Автори: В.І. Похмурський, І.М. Зінь, А.Р. Киця, Л.М. Білий, С.А. Корній, Я.І. Зінь, О.І. Хлопик. 25.03.2013. Бюл. №6 – 4 с.
 5. Патент України № 78529. Спосіб отримання нанорозмірного фосфату цинку. Автори: Похмурський В.І., Киця А.Р., Зінь І.М., Базиляк Л.І., Корній С.А., Гринда Ю.М. 25.03.2013. Бюл. №6 – 4 с.
Партнери:
 1. Хемніцький технологічний університет, Німеччина
 2. Інститут прецизійної механіки, Польща
 3. Бранденбурський Технологічний університет, Німеччина
 4. Івано-Франківський національний технічний університет нафти і газу (проф. Є.І. Крижанівський, О.М. Карпаш)
 5. Національний університет “Львівська політехніка” в якому спіробітники відділу читають лекції з корозії та матеріалознавства. (проф. В.Т. Яворський, О.І. Кунтий)
 6. Національний технічний університет України “Київський політехнічний інститут” (Ю.С. Герасименко, О.В. Лінючова, О.Е. Чигиринець)
 7. Львівський національний університет ім. І.Я.Франка (д.х.н. О. Решетняк).
 8. Національний авіаційний університет (проф. Я.В.Кіндрачук)
 9. Участь у міжнародних та вітчизняних проектах:
Участь у міжнародних та вітчизняних проектах:
 • Проект INTAS «Holistic Strategies for Chromate-Free Surface Treatment of Aluminium” (Цільові стратегії  для заміни хроматів у поверхневій обробці та в покриттях алюмінію) (Project # 04-80-7219), який виконувався спільно з
 • Університет Манчестера, школа матеріалів,
 • of Manchester, School of materials (prof. Stuart Lyon);
 • Інститут фізичної хімії та електрохімії ім. А.Н. Фрумкіна РАН
Институт физической химии и электрохимии им. А.Н. Фрумкина Российской академии наук (проф. Ю.И.Кузнецов);
 • Національний технічний університет “Харківський політехнічний інститут” (проф. М.Д.Сахненко)
 • Український Науково-технологічний центр (УНТЦ):
Проект УНТЦ Р340 Effect of chromate and chromate-free organic coatings on corrosion fatigue of an aluminum alloy (Вплив хроматвмісних та безхроматних органічних покриттів на корозійну втому алюмінієвого сплаву). 2009-2012 рр.
Проект УНТЦ 5965. Development of new corrosion inhibitors for oil-gas industry with use of environmentally friendly surfactants (Створення нових інгібіторів корозії металів для нафтогазової промисловості із застосуванням екологічно безпечних поверхнево-активних речовин). 2014-2016 рр.
 • В рамках ЦІЛЬОВОЇ КОМПЛЕКСНОЇ ПРОГРАМИ НАН УКРАЇНИ «ПРОБЛЕМИ РЕСУРСУ І БЕЗПЕКИ ЕКСПЛУАТАЦІЇ КОНСТРУКЦІЙ, СПОРУД І МАШИН» („РЕСУРС”) відділ співпрацює з
Відділенням фізико-хімії горючих копалин Інститут фізико-органічної хімії та вуглехімії ім. Л.М. Литвиненка НАН України
Інститутом надтвердих матеріалів НАНУ ім. Бакуля
Інститутом загальної та неорганічної хімії НАНУ
Інститутом проблем матеріалознавства НАНУ ім. І.М. Францевича
Інститутом хімії високомолекулярних сполук НАНУ
 • Відділ був виконавцем проектів Державної цільової науково-технічної програми «Нанотехнології та наноматеріали» та цільової комплексної програми фундаментальних досліджень НАН України «Фундаментальні проблеми наноструктурних систем, наноматеріалів, нанотехнологій»

На базі відділу № 11 з 2006 р. функціонує центр колективного користування науковими приладами Фізико-механічного інституту НАН України «Центр електронної мікроскопії та рентгенівського мікроаналізу» (фото), який призначений для проведення наукових досліджень в галузі матеріалознавства, корозії металів та електрохімії, зокрема вивчення топографіі поверхні, хімічного складу та мікроструктури металевих, керамічних, композиційних та полімерних матеріалів і покриттів, який створено з метою раціонального використання сучасного наукового обладнання науковими установами та організаціями НАН України. Детальніше>>>

 

Кредо відділу: Розроблення методів оцінювання та встановлення механізмів впливу агресивних середовищ, насамперед воденьвмісних, на опірність руйнуванню та міцність конструкційних металів та сплавів.


Основні напрямки досліджень:

 • Проведення експериментальних досліджень для встановлення фундаментальних залежностей між параметрами фізико-хімічних процесів взаємодії агресивних середовищ з деформованими матеріалами та параметрами фізико-механічних процесів їх руйнування.
 • Математичне моделювання процесів руйнування металів у воденьвмісних та корозійних   середовищах з метою розроблення теоретичних засад розрахунку їх міцності.
 • Визначення базових характеристик тріщиностійкості конструкційних матеріалів та сплавів в агресивних середовищах та розроблення критеріїв оцінювання їх міцності та роботоздатності в експлуатаційних умовах стосовно потреб водневої, теплової і атомної енергетики, машинобудування та трубопровідного транспорту.
 • Розроблення комп’ютерних експертних систем діагностики технічного стану відповідальних конструкцій тривалої експлуатації на основі концепцій та критеріїв фізико-хімічної механіки руйнування і міцності матеріалів.

   Лабораторія водневої стійкості конструкційних сплавів відділу (керівник – д.т.н. О.І.Балицький) проводить дослідження водневої деградації конструкційних матеріалів сучасних і перспективних енергоагрегатів; здійснює експериментально-аналітичні оцінки довговічності у водні матеріалів енергоустаткування, визначення параметрів тріщиностійкості та стандартних механічних випробувань матеріалів у водні високих параметрів.

Склад відділу:

ДМИТРАХ
Ігор Миколайович
завідувач відділу
доктор техн. наук, проф.,
чл.-кор. НАН України
 
 
СТАЩУК
Микола Григорович
провідний науковий співробітник
доктор фіз.-мат. наук, проф.
3697
СИРОТЮК
Андрій Михайлович
старший науковий співробітник
доктор техн. наук, ст. наук. співр.
3655
БАРНА
Роман Андрійович
науковий співробітник
канд. техн. наук
3872
ЛЕЩАК
Ростислав Любомирович
науковий співробітник
канд. техн. наук
3655
ДОРОШ
Мар’ян Іванович
молодший науковий співробітник
канд. техн. наук
3697
ВОВК
Роман Іванович  
провідний інженер   
3473 
РИБІКОВА
Тетяна Миколаївна 
інж. І кат.     
3602   
 
 

Лабораторія № 10-1 

БАЛИЦЬКИЙ
Олександр Іванович
завідувач лабораторії
доктор техн. наук, проф.
3254
 
ІВАСЬКЕВИЧ
Любомир Михайлович  
старший науковий співробітник  
кандидат техн. наук  
3250
ivaskevich@ipm.lviv.ua    
КОЛЕСНІКОВ
Валерій Олексійович  
докторант
канд. техн. наук  
3250   
ГАВРИЛЮК
Марія Романівна 
молодший науковий співробітник  
3254  
 ПАСЛАВСЬКИЙ
Віктор Андрійович 
токар 6 р.  
3872   

 

 

 

Фотографії продукції, обладнання:

Лабораторний комплекс на базі динамічної електрохімічної лабораторії VoltaLab40 (Radiometer Analytical SAS, Франція)
для електрохімічних досліджень особливостей наводнювання та визначення об’ємної концентрації водню у конструкційних сталях та сплавах
 
                  
Установка для досліджень впливу наводнювальних
середовищ на опір руйнуванню та міцність конструкційних
металів та сплавів

Установка для визначення характеристик циклічної тріщиностійкості конструкційних металів та сплавів у водних корозійних середовищах з температурою до 2500С

Спеціалізована лабораторія для випробовувань конструкційних сплавів за статичних та циклічних навантажень в умовах газових середовищ високих температур  (293 ... 1000К) та тисків (0,1 … 98 МПа)

Спеціалізована лабораторія для експертних оцінок міцності та ризику руйнування конструктивних елементів трубопровідних систем транспортування газоподібного водню та його сумішей з іншими газами

Публікації:

Монографії
 1. Дмитрах І.М., Тот Л., Білий О.Л., Сиротюк А.М. (2012) Працездатність матеріалів і елементів конструкцій з гострокінцевими концентраторами напружень. / Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. пос. / За заг. ред. В.В. Панасюка. –Т. 13. – Львів: Сполом, 2012. – 316 с.
 2. Балицький О. І., Махненко О.В., Балицький О.О. та ін. (2005) Міцність матеріалів і довговічність елементів конструкцій атомних електростанцій / Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. пос. / За заг. ред. В.В. Панасюка. – Т. 8. – Київ: Академперіодика, 2005. – 544 с.
 3. Дмитрах І.М., Вайнман А.Б., Стащук М.Г., Тот Л. (2005) Надійність та довговічність елементів конструкцій теплоенергетичного устаткування. / Механіка руйнування та міцність матеріалів: Довідн. пос. / За заг. ред. В.В. Панасюка. – Т. 7. – Київ: Академперіодика, 2005. – 378 с.
Статті у міжнародних фахових рейтингових рецензованих виданнях:
 1. Dmytrakh I. Effect of hydrogen concentration on fatigue crack growth behaviour in pipeline steel / I.M. Dmytrakh, R.L. Leshchak, A.M. Syrotyuk, R.A. Barna // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017. – V. 42, Is. 9. – P. 6401–6408.
 2. Stashchuk M.H. Analytical evaluation of hydrogen induced stress in metal / M.H. Stashchuk, M.I. Dorosh // International Journal of Hydrogen Energy. – 2017. – V. 42, Is. 9. – P. 6394–6400.
 3. Dmytrakh I. Effect of hydrogen concentration on strain behaviour of pipeline steel / I.M. Dmytrakh, R.L. Leshchak, A.M. Syrotyuk // International Journal of Hydrogen Energy. – 2015. – V. 40, Is. 10. – P. 4011–4018.
 4. Dmytrakh I.M. Relationship between fatigue crack growth behaviour and local hydrogen concentration near crack tip in pipeline steel / I.M. Dmytrakh, O.D. Smiyan, A.M. Syrotyuk, O.L. Bilyy // International Journal of Fatigue. – 2013. – V. 50. – P. 26–32.
 5. Stashchuk M.H. Evaluation of hydrogen stresses in metal and redistribution of hydrogen around crack-like defects / M.H. Stashchuk, M.I. Dorosh // International Journal of Hydrogen Energy. – 2012. – V. 37. – P. 14687–14696.
 6. Balitskii A. The high- and low-cycle fatigue behaviour of Ni-contain steels and Ni-alloys in high pressure hydrogen / A. Balitskii, V. Vytvytskyii, L. Ivaskevich, J. Eliasz / International Journal of Fatigue. – 2012. – V. 39. – P. 32–37.
 7. Capelle J. The effect of hydrogen concentration on fracture of pipeline steels in presence of a notch / J. Capelle, J. Gilgert, I. Dmytrakh, G. Pluvinage // Engineering Fracture Mechanics. – 2011. – V. 78, Is. 2. – P. 364–373.
 8. Dmytrakh I.M. Corrosion Fracture of Structural Metallic Materials: Effect of Electrochemical Conditions in Crack / I.M. Dmytrakh // Strain. – 2011. – V. 47, Is. s2 (Issue Supplement). – P. 427–435.
 9. Сapelle J. Comparative assessment of electrochemical hydrogen absorption by pipeline steels with different strength / J. Capelle, I. Dmytrakh, G. Pluvinage // Corrosion Science. – 2010. – V. 52, Is. 5. – P. 1554–1559.
 10. Capelle J. Sensitivity of pipelines with steel API X52 to hydrogen embrittlement / J. Capelle, J. Gilgert, I. Dmytrakh, G. Pluvinage // International Journal of Hydrogen Energy. – 2008. – V. 33, Is. 24. – P. 7630–7641.
 11. Dmytrakh I.M. Corrosion fatigue cracking and failure risk assessment of pipelines / I.M. Dmytrakh // Safety, Reliability and Risks Associated with Water, Oil and Gas Pipelines: NATO Science for Pease and Security Series C: Environmental Security. – The Netherlands: Springer, 2008. – P. 99–113.
 12. Akid R. Fatigue Damage Accumulation: the role of corrosion on the early stages of crack growth / R. Akid, I.М. Dmytrakh, J. Gonzalez-Sanchez // Corrosion Engineering, Science and Technology. – 2006. – V. 41, № 4. – P. 328–335.
Патенти:
 1. Патент України № 57275. Стенд для оцінки міцності та руйнування труб під внутрішнім тиском газоподібних середовищ / Лутицький О.Л., Дмитрах І.М., Вовк Р.І., Студент О.З., Білий О.Л. – Опубл. 25.02.2011.
 2. Патент України № 50656. Спосіб визначення водневої деградації сталей у газовому середовищі водню / Балицький О.І. Витвицький В.І., Іваськевич Л.М.,Бережницька М.П., Гребенюк С.О., Мочульський В.М. – Опубл. 25.06.2010. Бюл.№ 12.
 3. Патент України № 58195. Спосіб обробки немагнітних аустенітних сталей для виготовлення бандажних кілець роторів турбогенераторів з водневим охолодженням / Балицький О.І., Венгловський Л.Й., Коваленко В.І., Костюк І.Ф. – Опубл. 11.04.2011, Бюл. № 7.
 4. Патент України № 19453. Спосіб підвищення жорсткості полімерних труб та конструкцій з стільниковою стінкою / М.Г. Стащук, М.І. Дорош, Л.М. Іваницька. – Опубл. 10.06.2013; Бюл. № 11.
 5. Патент України № 89417. Концентрат змащувально-охолоджуючої рідини для механічної обробки високоміцних металів  – Опубл. 25.04.2014. Бюл.№8.
Акти впровадження:
 1. Методичні вказівки з оцінки технічного стану бандажів роторів турбогенераторів (СОУ-Н ЕЕ 45.301:2006) (Наказ Міністра палива та енергетики України № 432 від 9.11.2006 р.): Об’єднання енергетичних підприємств ”Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики”. – Виконавці: Лошак О., Балицький О., Пулькас Л., Лізунов С., Ріпей І., Гуріна О.-  К. : Мінпаливенерго України ОЕП “ГРІФРЕ”, 2006. – 32 с.
 2. Методичні вказівки з діагностики технічного стану і оцінки ресурсу литих корпусних деталей парових турбін (СОУ-Н ЕЕ 30.304-2007) (Наказ Міністра палива та енергетики України № 124 від 1.03.2007 р.): Об’єднання енергетичних підприємств «Галузевий резервно-інвестиційний фонд розвитку енергетики». – Виконавці: Лошак О., Балицький О., Пулькас Л., Лізунов С., Ріпей І., Гуріна О. -  К.: Мінпаливенерго України ОЕП «ГРІФРЕ», 2007. – 38 с.
Українські партнери:
 
 1. Інститут електрозварювання ім. Є.О. Патона НАН України, 03680, вул. Боженка, 11, Київ.
 2. Інститут проблем міцності ім. Г.С. Писаренка НАН України, 01014, вул. Тимірязівська, 2, Київ.
 3. Національний університет „Львівська політехніка”, 79008, вул. С. Бандери, 12, Львів.
 4. Івано-Франківський Національний технічний університет нафти і газу, 76019, вул. Карпатська, 15, Івано-Франківськ
 5. „Галременерго” ПАТ „ДТЕК ЗІХІДЕНЕРГО”, 79028, вул. Козельницька, 7, Львів.
 6. ДП „Львівське конструкторське бюро” Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, 79060, вул.. Наукова, 5, Львів.
 7. Корпорація Енергоресурс-Інвест, 79035 вул. Зелена, Львів.
Закордонні партнери:
 1. Prof. Guy PLUVINAGE, Prof. Zitouni AZARI, Dr. Julien CAPELLE, Laboratoire Mécanique Biomécanique Polymére Structures (LaBPS), École Nationale d'Ingénieurs de Metz (ENIM), 1 route d'Ars Laquenexy, CS 65820, 57078 Metz, FRANCE.
 2. Prof. Robert AKID, School of Materials, University of Manchester, Oxford Road, Manchester, M13 9PL, UNITED KINGDOM.
 3. Prof. Laszlo TOTH, Bay Zoltán Foundation for Applied Research, Institute of Logistics and Production Engineering (BAY-LOGI), Iglói út 2, H-3519, Miskolctapolca, HUNGARY.
 4. Prof. Emmanuel GDOUTOS, Democritus University of Thrace, School of Engineering, GR-671 00, Xanthi, GREECE.
 5. Prof. Jacek ELIASZ, West Pomeranian University of Technology al. Piastów 17, 70-310 Szczecin, POLAND
 6. Prof. Jerzy KALETA, Wroclaw University of Technology, Institute of Materials Science and Applied Mechanics, Mechanical Faculty, Smoluchowskiego Street, 25, 50-372, Wroclaw, POLAND.
 7. Dr. Jorge Antonio GONZÁLEZ SÁNCHEZ, Universidad Autónoma de Campeche, Centro de Investigación en Corrosión, Departamento de Materiales y Corrosión, Av. Agustín Melgar s/n, entre Juan de la Barrera y Calle 20, C.P. 24030, Campeche, MEXICO.
 8. Dr. Narciso ACUÑA-GONZÁLEZ, Universidad Anáhuac Mayab, C.P. 97310 Mérida, Yucatán, MEXICO.

 

 

Кредо відділу: розвиток теорії і методів статистики періодично нестаціонарних випадкових процесів, розробка на цій основі нових методів вібраційної діагностики, створення відповідних вібраційно-діагностичних систем та впровадження їх на підприємствах України.
Основні напрямки досліджень: неруйнівний контроль і діагностика властивостей матеріалів, середовищ і конструкцій; розробка математичних методів та систем  моделювання об'єктів та процесів; розробка високопродуктивних пристроїв та  комплексів цифрової обробки сигналів та їх застосування; моніторинг, діагностика та управління енергетичними процесами та обладнанням.

Склад відділу:  

Юзефович
Роман Михайлович
завідувач лабораторії
кандидат техн. наук
ст. н. с.
+380 32 2296340
3340
 
Яворський
Ігор Миколайович
провідний науковий співробітник
д. ф.-м. н. проф.
+380 32 2296341, 3341
+380 32 2633355
Кравець
Ігор Богданович
старший науковий співробітник
к. т. н ст. н. с.
+380 32 2296882
3882
Трохим
Георгій Романович
науковий співробітник
к. т. н
+380 32 2296292,  3292
Мацько
Іван Йосипович
науковий співробітник
к. т. н
+380 32 2296882
3882
Ващишин
Любомир Володимирович
молодший науковий співробітник
+380 32 2296414
3414
Стецько
Ігор Григорович
головний конструктор
+380 32 2296659
3659
Черчик
Геннадій Тимофійович
провідний інженер
+380 32 2296778
3778
Кулик Оксана Богданівна
Інженер
032-2296-659 (внут. 36-59)
kulyk-oksana88@rambler.ru
Луферчик
Павло Петрович
технік 1 категорії
+380 32 2296401
3401
Богонос
Григорій Іванович
технік 1 категорії
+380 32 2296476
3476

 

  Публікації:
 1. Yavorskyj I., Yuzefovych R., Kravets I., Matsko I. Methods of periodically correlated random Processes and Their Generalizations. Cyclostationarity: Theory and Methods. Lecture Notes in Mechanical Engineering / Ed. F. Chaari, J. Leskow, A. Sanches-Ramirez. – New York: Springer, 2014. – P. 73–93.
 2. Yavorskyj I., Dehay D., Kravets I. Component statistical analysis of second order hidden periodicities // Digital Signal Processing. – 2014. – 26. – P. 50–70.
 3. Javorskyj I., Leśkow J., Kravets I., Isayev I., Gajecka E. Linear Filtration Methods for Statistical Analysis of Periodically Correlated Random Processes. – Part I: Coherent and component methods and their generalization // Signal Processing. – 2012. – 92. – P. 1559–1566.
 4. Javorskyj I., Leskow J., Kravets I., Isayev I., Gajecka E. Linear filtration methods for statistical analysis of periodically correlated random processes – Part II :Harmonic series representation // Signal Processing. – 2011.– 91. – P. 2506–2519.
 5. Javorskyj I., Isayev I., Majewski J., Yuzefovych R. Component covariance analysis for periodically correlated random processes // Signal Processing. – 2010. – Vol. 90., Is. 4. – P. 1083–1102.
 6. Javorskyj I., Isaev I., Zakrzewski Z., Brooks S.P. Coherent Covariance Analysis of Periodically Correlated Random Processes // Signal Processing. – 2007. – Vol. 87, Is. 1. – P. 13–32.
 7. Мацько І.Й., Яворський І.М., Юзефович Р.М., Закжевскі З. Стохастична динамічна модель сигналів вібрації підшипника кочення та їх аналіз // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2013. – Т. 49. – № 4.– С. 119–128.
 8. Яворский И.Н., Юзефович Р.М., Мацько И.Й., Шевчик В.Б. Компонентный корреляционный анализ векторныx периодически нестационарных случайных процессов // Известия Вузов. Радиоэлектроника. – 2014. – Т. 57. – № 9. – С. 29–41.
 9. Jaworski І., Juzefowych R., Zakrzewski Z., Majewski J. Wzajemna analiza widmowa okresowo niestacjonarnych sygnałów losowych // Przegląd Telekomunikacyjny. – 2014. – № 8–9. – S. 900–904.
 10. Мацько І.Й., Яворський І.М., Юзефович Р.М., Маєвські Я. Аналіз вібраційного стану стержня з тріщиною під впливом стохастичних циклічних навантажень // Фізико-хімічна механіка матеріалів. – 2014. – Т. 50. – № 2. – С. 128–136.
     монографія:
     Яворський І.М. Математичні моделі та аналіз стохастичних коливань. / Під заг. ред. акад. НАН України З.Т. Назарчука. – Львів: ФМІ НАНУ, 2013. – 804 с.
 
Патенти:
 1. Драбич П.П., Кравець І.Б., Мацько І.Й., Яворський І.М. Пристрій для вібраційної діагностики. Патент України №99358 від. 10.08.2012.
 2. Кравець І.Б., Юзефович Р.М., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібраційна діагностична система. Патент України № 102759 від 12.08.2013.
 3. Юзефович Р.М., Кравець І.Б., Стецько І.Г., Дуб П.Б., Яворський І.М. Вібромеханічний стенд. Патент України № 103105 від 10.09.2013.
Партнери:
 1. Center for Stochastic Processes, University of North Carolina, Chapel Hill, North Carolina, USA;
 2. Parthenope University, Naples, Italy;
 3. University of Rennes 2, Rennes, France;
 4. Akademia Gorniczo-Hutnicza im. Stanislawa Staszica, Krakow, Poland;
 5. Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Krakow, Poland;
 6. University of Technology and Life Sciences, Bydgoszcz, Poland;
 7. Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка, Дрогобич, Україна;
 8. Тернопільський національний економічний університет, Тернопіль, Україна;
 9. Національний університет “Львівська політехніка”, Львів, Україна;
 10. Експертно-технічний центр фірма “ДІАЛАБ ЛТД”, Одеса, Україна

 

Кредо відділу: розроблення методів та систем дистанційного зондування поверхні Землі та навколишнього простору для встановлення механізмів зміни оточуючого середовища під дією впливу природних та антропогенних факторів.

Наукове кредо лабораторії “Радіоастрономічних досліджень” на базі радіотелескопу УРАН-3 (керівник к.т.н. О.Л. Івантишин) – розроблення засобів та інформаційних технологій для дослідження космічного випромінювання у широкій смузі частот та стану сонячної активності і прогнозу її впливу на процес життєдіяльності людини на базі радіотелескопу декаметрового діапазону УРАН-3.
Основні напрямки досліджень:

 1. дистанційне зондування;
 2. цифрова обробка та розпізнавання зображень;
 3. тривимірна реконструкція;
 4. грід-технології;
 5. екологічний моніторинг;

Склад відділу:

  Русин
  Богдан Павлович
  Завідувач відділу,
  доктор техн. наук,  проф.      
  +38(032)296113, 2634109  
 
Кошовий 
Володимир Вікторович
провідний науковий співробітник, 
к.т.н.,  с.н.с.
+38(032)296746  
Варецький 
Ярема Юрійович 
старший науковий співробітник
к.т.н.    
+38(032)296530  
Горбань
Ігор Миронович
в.о. старший науковий співробітник  
+38(032)296732  
Косаревич
Ростислав Ярославович 
старший науковий співробітник
к.т.н.,с.н.с.  
+38(032)296530  
 
Романишин 
Ігор Михайлович 
старший науковий співробітник
к.т.н.,  с.н.с. 
+38(032)296500  
Івантишин
Олег Любомирович
завідувач. лабораторії
к.т.н. 
+38(032)296874    
 

Капшій Олег Вірославович   науковий співробітник,  к.т.н.        38(032)296530    okapshiy@ipm.lviv.ua

Альохіна Ольга Володимирівна    молодший науковий співробітник        38(032)296518    alokhina@ipm.lviv.ua

Лисак Юрій Васильович    молодший науковий співробітник, к.т.н.        38(032)296530    ylysak@ipm.lviv.ua

Луцик Олексій Андрійович    молодший науковий співробітник, к.т.н.        38(032)296530    olutsyk@ipm.lviv.ua

Піць Наталія Андріївна    в.о. молодший науковий співробітник        38(032)296518    nataliapits2007@yandex.ru

Похмурський Андрій Юрійович    в.о. молодший науковий співробітник , к.т.н.        38(032)296530    pohmur@ipm.lviv.ua

Романишин  Ростислав Ігорович    молодший науковий співробітник  .        38(032)296500    rostykromanyshyn@gmail.com

Торська Роксана Володимирівна    молодший науковий співробітник          38(032)296530    roxana.torska@gmail.com

Мельник Мирослав Михайлович    головний інженер            melnyk@ipm.lviv.ua

Курсіш Ірина Йосифівна    провідний інженер            kursish@ipm.lviv.ua

Козловський Тарас Михайлович    інженер-програміст  І кат.            taras_lvivskyy@mail.ru

Корусь Микола Миколайович    інженер І кат.            nikkor2005@rambler.ru

Петрів Христина Осипівна    інженер I кат.            petriv.khrystyna@gmail.com

Івченко Дарія Вікторівна    інженер ІІ кат.            divchenko@ ipm.lviv.ua

Статкевич Галина Миколаївна    інженер  ІІ кат.             

Іванюк Віталій Григорович    інженер            

Івасіків Ольга Володимирівна    інженер            

Обух Юрій Володимирович    інженер             

Яців В.Б.    інженер            

Болотний Богдан Йосифович    фрезерувальник  6 р.           

Лозинський Андрій Богданович.    м.н.с.        38(032)296874    lozynsky@ipm.lviv.ua

Харченко Борис Семенович    головний інженер        2296874    dep34@ipm.lviv.ua

Заведій Анатолій Михайлович    провідний інженер            zawa@ipm.lviv.ua

Ногач Роман Тадейович    інженер І кат.            r.t.nogach@isr.lviv.ua

Каратаєва Лариса Михайлівна    інженер І кат.            karat@isr.lviv.ua

Шарамага Роман Васильович    інженер І кат.            sharamaga@ipm.lviv.ua

Верчук Валентин Іванович    технік  І кат.            

Пилиповець Микола Адамович    технік  ІI кат.            

Публікації:
 1. Б.П. Русин, Я.Ю. Варецький. Біометрична аудентифікація та криптографічний захист // Львів, Коло, 2007. –287 с.
 2. О.В. Капшій, О.І. Коваль, Б.П. Русин. Вейвлет – перетворення у компресії та попередній обробці зображень // Львів, Сполом, 2008. –208 с.
 3. B. Rusyn, V. Tayanov, O. Lutsyk. Upper-bound estimates for classifiers based on a dissimilarity function// Cybernetics and system analysis. –Eds.  Springer-Verlag, 2012. –Vol. 48. Issue 4. 592-600.
 4. B. Rusyn, R. Tors'ka, M. Kobasyar. Application of the cellular automata for obtaining pitting images during simulation process of their growth// Advances in Intelligent Systems and Computing. Springer-Verlag. –2013. –Vol. 242. – Р. 299-306.
 5. Русин Б.П., Торська Р.В., Похмурський А.Ю. Моделювання процесу росту пітінгоподібних дефектів з використанням кліткових автоматів// Фіз.-хім. механіка матеріалів. – 2014. – №5. – C.74 – 80.
 6. Rusyn B., Vareckiy Y., Molga A., Ignatovych A. A New Method of Fingerprint Key Protection of Grid Credential// Image Processing and Communications Challenges 2, ser. Advances in Intelligent and Soft Computing, Choras, Ryszard S. Eds. – Vol. 84. – Eds. Springer-Verlag, 2010. pp.99-104.
 7. Русин Б.П., Косаревич Р.Я., Похмурський А.Ю. Спосіб визначення розміру поверхневих пітингоподібних дефектів з врахуванням закритих зон. Патент № 54276. бюл. №11, Опубл. 25.02.2010.
 8. V. Koshovyy, O. Alokhina, W. Skierucha. Peculiarities of soil parameter change dynamics based on TDR-measurement results for 2008-2012 from the Western Polesie territory of Ukraine // Acta Agrophisyca, 2013, 20(4), 577-593.
 9. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 54482 «Комп`ютерна програма Bathymetry з базою батиметричних даних озера Світязь».
Партнери:
 1. Інститут кібернетики НАН України (Київ);
 2. Інститут системних досліджень (Варшава, Польща);
 3. Університет безпеки життєдіяльності (Львів);
 4. Інститут моніторингу медіа (Варшава, Польща);
 5. Інститут космічних досліджень НАН України (Київ);
 6. Швацький національний природній парк (Шацьк);
 7. Брестський державний технічний університет (Брест, Білорусія);
 8. Інститут технологій (Дубніца, Словаччина);
 9. Бранденбурзький технічний університет (Котбус, Німеччина);
 10. Хемніцький технічний університет (Хемніц, Німеччина);
 11. ДНВП “Конекс” (Львів);

 

<< Назад 1 2 Вперед >>

Powered by CuteNews